Privalomoji mediacija

Kokiais atvejais reikalinga pasinaudoti privalomąja mediacija?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. sprendžiant šeimos ginčus (pavyzdžiui: norite nutraukti santuoką; priteisti išlaikymą vaikams; nustatyti vaikų gyvenamąją vietą bei bendravimo tvarką) yra būtina pasinaudoti privalomąja mediacija. Šalis (šalys), nepasinaudojusi (nepasinaudojusios) privalomąja mediacija, negali šeimos ginčo spręsti teisme, kadangi teismas nepriims pateiktų procesinių dokumentų, konstatuodamas, kad nepasinaudota privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

Kodėl turiu tartis su kita ginčo šalimi?

Asmenys, kurie naudojasi mediacijos procedūra, išvengia ilgo bylinėjimosi proceso, kuris susijęs ne tik su patiriamomis finansinėmis išlaidomis teisme, bet ir neigiama emocine patirtimi.

Kuo tai geriau nei bylinėtis teisme?

  • Greitesnis procesas;
  • Patiriama mažiau išlaidų;
  • Neviešas ir konfidencialus procesas;
  • Savanoriškas procesas iš kurio bet kuriuo metu galima pasitraukti;
  • Gali vykti ginčo šalims patogioje vietoje ir sutartu laiku;
  • Mediacijos procese siekiama bendradarbiavimo, dialogo ir bendro sutarimo.
  • Nepavykus susitarti mediacijos metu, tai neužkerta kelio kreiptis į teismą.

Kas turi inicijuoti privalomosios mediacijos procedūrą?

Privalomąją mediaciją gali inicijuoti ginčo šalys bendru sutarimu arba viena iš ginčo šalių, pateikiant prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai.

Kokius duomenis reikia pateikti?

Tais atvejais, kai dėl privalomosios mediacijos vykdymo kreipiasi viena šalis, ji turi pateikti prašymą vykdyti privalomąją mediaciją bei savo asmens dokumento kopiją. Prašyme turi būti nurodyta besikreipiančios šalies vardas, pavardė, ginčo dalykas, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresas. Taip pat, besikreipianti ginčo šalis privalomai turi nurodyti kitos (-ų) ginčo šalies (-ių) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresą (pavyzdžiui: elektroninio pašto adresą, žinomos paskutinės gyvenamosios vietos adresą, darbovietės adresą ir pan.). Šie duomenys yra būtini, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba galėtų išsiųsti kitai ginčo šaliai (-ims) pranešimą dėl jos (jų) sutikimo ar nesutikimo spręsti šeimos ginčą mediacijos būdu.

Tais atvejais, kai prašymą pateikia abi ginčo šalys bendru sutarimu, prašyme turi būti nurodyti visų besikreipiančių šalių vardai, pavardės, ginčo dalykas, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresai ir prašymas turi būti patvirtintas visų ginčo šalių parašais. Taip pat, jeigu ginčo šalys bendrai susitaria, gali noryti pageidaujamą mediatorių mediacijai vykdyti.

Ginčo šalies prašymo vykdyti privalomąją mediaciją forma

Bendra ginčo šalių prašymo vykdyti privalomąją mediaciją forma

Kiek laiko užtruks, kol bus paskirtas mediatorius?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba gavusi ginčo šalies prašymą vykdyti privalomąją mediaciją, per 3 darbo dienas išsiųs kitai ginčo šaliai pranešimą apie gautą prašymą. Jeigu per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos nebus gautas kitos ginčo šalies sutikimas dėl mediacijos vykdymo, bus laikoma, kad kita ginčo šalis nesutiko pasinaudoti privalomąja mediacija. Tokiu atveju, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba per 3 darbo dienas išduos pažymą, kad asmuo įgyvendino įstatymuose nustatytą reikalavimą pasinaudoti privalomąja mediacija ir turi teisę kreiptis į teismą dėl ginčo išsprendimo.

Atkreiptinas dėmesys, jog ginčo šalis turi galimybę greičiau pasinaudoti privalomąja mediacija ir su prašymu vykdyti mediaciją kreiptis tiesiogiai į pasirinktą mediatorių, įrašytą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt).

Kaip pasinaudoti mediacijos paslauga?

Pateikti prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai arba su prašymu vykdyti mediaciją kreiptis tiesiogiai į pasirinktą mediatorių, įrašytą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt).

Ar mediacija yra mokama?

Jeigu prašymas dėl privalomosios mediacijos vykdymo yra pateikiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, valstybės lėšomis apmokama mediacija gali vykti iki 4 valandų.

Pasibaigus valstybės lėšomis apmokamam mediacijai vykdyti skirtam laikui, tačiau esant poreikiui dėl mediacijos tęsimo, mediacija toliau gali būti vykdoma ginčo šalių lėšomis, bendrai susitarus ginčo šalims ir mediatoriui.

Kaip parenkamas mediatorius, ar galiu jį pasirinkti?

Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad mediaciją vykdytų iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo jų pasirinktas mediatorius, prašyme nurodoma ir ginčo šalių suderinta pageidaujama mediatoriaus kandidatūra.

Mediatorių galite pasirinkti iš mediatorių sąrašo, su kuriais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra pasirašiusi sutartis dėl paslaugų teikimo.

Mediatorių sąrašą galite rasti Teisinės pagalbos elektroninėje sistemoje TEISIS: https://teisis.lt

Jeigu nepasirinksite konkretaus mediatoriaus, Tarnyba parinks jį iš turimo sąrašo.

Gavę sprendimą paskirti jums mediatorių, kuo skubiau susisiekite su paskirtu mediatoriumi ir susitarkite dėl tolimesnių veiksmų.

Kur vyksta mediacija?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skiria patalpas mediacijai vykdyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu, mediacija gali būti vykdoma ir kitose patalpose bei nuotoliniu būdu.

Kur priimami dokumentai  privalomajai mediacijai gauti?

• Vilniuje          Odminių g. 3              El. p. [email protected]

• Kaune             Kęstučio g. 21            El. p. [email protected]

• Šiauliuose    Vasario 16-osios g. 49   El. p. [email protected]

• Panevėžyje      Klaipėdos g. 72          El. p. [email protected]

• Klaipėdoje     Vilties g. 10                 El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-09-08