Pranešk apie korupciją

Už korupcijos prevenciją Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje atsakingas Bendrųjų reikalų skyrius.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, prašome juos siųsti el. pašto adresu [email protected].

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

Apie korupcijos apraiškas galite pranešti:

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, asmenys gali pranešti: 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai -  tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojų ir pareigūnų daromus ar ketinamus daryti korupcinius nusikaltimus: kyšininkavimą, dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir panašiai. 

Lietuvos policijai – pranešti galite apie asmens administracinį nusižengimą ar nusikaltimą.


Policijos departamento Imuniteto valdybai – pranešti galite apie korupcijos apraiškas policijos darbe, nesąžiningą ar neetišką policijos pareigūno elgesį, policininkų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – pranešti galite apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, teisės pažeidimus finansų sistemai.


Valstybinei mokesčių inspekcijai – apie mokesčių įstatymų pažeidimus (atlyginimus „vokeliuose“, kontrabandines prekes, kvito neišdavimą, nelegalų darbą ir kt.).


Valstybinei darbo inspekcijai – apie darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingus atsitikimus darbe, nelegalų darbą (taip pat dėl individualių darbo ginčų.


Nacionalinei žemės tarnybai – apie pažeidimus žemėtvarkos (žemės paėmimas visuomenės poreikiams, žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra ir kt.), žemės administravimo (žemėtvarkos projektų rengimas, piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ar vandens telkinius atkūrimas, valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas ir kt.), žemės naudojimo srityse bei apie matininkų ir geodezininkų veiksmus.


Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai – apie pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos (dėl savavališkos statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumas ir kt.) srityse.


Valstybinei  akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai – apie galimai pažeistas pacientų teises, teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalavimų pažeidimus.


Viešųjų pirkimų tarnybai – apie pažeidimus viešųjų pirkimų srityje.


Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui – apie pareigūnų (valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojų, taip pat kitų darbuotojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas ir kt.) piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje.

Dėl pirminės teisinės pagalbos (teisinė informacija, teisinės konsultacijos, valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas ir t.t.) kreipkitės į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Dėl antrinės teisinės pagalbos (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju ir t.t.) kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236  straipsnyje.

Atnaujinimo data: 2023-09-08