Nuostatai ir piliečių aptarnavimas

                                                                                                                                                                       

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. birželio 12  d. įsakymu Nr. 1R-148

 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija).

 

2. Tarnyba veikia asmens teisių ir laisvių apsaugos srityje. Tarnybos paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą bei valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos (toliau – mediacija) vykdymą, dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje, dalyvauti užtikrinant palankesnes sąlygas tarpvalstybinio išlaikymo išmokų ieškojimo srityje, administruoti psichologų, pageidaujančių padėti apklausti asmenis baudžiamajame procese, sąrašą (toliau – psichologų sąrašas) ir padėti užtikrinti psichologo dalyvavimą vykdant nepilnamečių liudytojų, nukentėjusiųjų, įtariamųjų, kaltinamųjų ar specialių apsaugos poreikių turinčių nukentėjusių asmenų (toliau – specialių apsaugos poreikių turintys asmenys) apklausas baudžiamajame procese.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – teisingumo ministras) įsakymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais.

 

4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas – Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

5. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Tarnyba gali turėti kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

6. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Teisingumo ministerija, vykdanti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas. Teisingumo ministerija taip pat formuoja valstybės politiką valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kaip Tarnybos savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

7. Tarnyba turi interneto svetainę (http://vgtpt.lrv.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

 

II SKYRIUS

 

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 

 

8. Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai:

 

8.1. užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą;

 

8.2. koordinuoti ir užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą;

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

8.3. užtikrinti mediacijos vykdymą;

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

8.4. koordinuoti ir užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą tarptautiniuose ginčuose;

 

Papildyta papunkčiu:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

8.5. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

8.6. užtikrinti palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

8.7. administruoti psichologų sąrašą ir padėti užtikrinti psichologo dalyvavimą vykdant nepilnamečių ar specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų apklausas baudžiamajame procese.

 

Papildyta papunkčiu:

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

 

9.1. Užtikrindama antrinės teisinės pagalbos teikimą:

 

9.1.1. organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą;

 

9.1.2. priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo;

 

9.1.3. tikrina, ar asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą;

 

9.1.4. su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, sudaro sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir kontroliuoja, kaip vykdomos šios sutartys;

 

9.1.5. tvarko advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, ir advokatų, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, sąrašus;

 

9.1.6. moka užmokestį antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams (advokatų padėjėjams) ir atlygina kitas jų turėtas antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas;

 

9.1.7. pagal kompetenciją atstovauja valstybei, jeigu turi būti išieškomos antrinės teisinės pagalbos išlaidos;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

9.1.8. informuoja gyventojus apie galimybes gauti antrinę teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

9.1.9. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus dėl advokatų teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

9.1.10. advokatams, nuolat teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, jeigu sutartyje dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nenustatyta kitaip, užtikrina darbo vietą patalpose, kurios turi būti Tarnybos buveinėje ar kuo arčiau jos, ir sudaro sąlygas naudotis kitu turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

9.1.11. organizuoja valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo mokymą;

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

9.1.12. kiekvienais metais teikia Teisingumo ministerijai informaciją apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą.

 

Papildyta papunkčiu:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

9.2. Koordinuodama ir užtikrindama pirminės teisinės pagalbos teikimą:

 

9.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais teikia arba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą ir sudaro sutartis su viešosiomis įstaigomis ir (ar) advokatais dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

 

9.2.2. moka užmokestį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą viešosioms įstaigoms ir (ar) advokatams, kai įstatymo nustatytais atvejais Tarnyba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą;

 

9.2.3. teikia savivaldybių institucijoms metodinę pagalbą įgyvendinant joms priskirtas funkcijas pirminės teisinės pagalbos srityje;

 

9.2.4. analizuoja savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas, jas apibendrina ir teikia Teisingumo ministerijai informaciją apie pirminės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą; 

 

9.2.5. teikia pasiūlymus savivaldybių institucijoms dėl pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo tobulinimo.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.3. Užtikrindama mediacijos vykdymą:

 

9.3.1. priima sprendimus dėl mediacijos vykdymo;

 

9.3.2. parenka ir skiria mediatorius iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo;

 

9.3.3. organizuoja mediatorių kvalifikacinį egzaminą ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo bei Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nustatytais atvejais su mediatoriais teisingumo ministro nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl mediacijos paslaugų teikimo ir kontroliuoja, kaip vykdomos šios sutartys;

 

9.3.4. sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą;

 

9.3.5. moka užmokestį už mediaciją;

 

9.3.6. informuoja gyventojus apie ginčo sprendimo mediacijos būdu galimybes ir sąlygas;

 

9.3.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus dėl mediatorių veiksmų vykdant mediaciją;

 

9.3.8. statistiniais tikslais kaupia ir apibendrina informaciją apie mediacijos trukmę, mediatorių, įrašytų į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, darbo krūvį, įvykdytų mediacijų skaičių, mediacijos paslaugų kainas ir kitą su mediacija susijusią informaciją.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.4. Koordinuodama ir užtikrindama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą tarptautiniuose ginčuose:

 

9.4.1. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas institucijos, įgaliotos priimti iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų prašymus suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą tarptautiniuose ginčuose (toliau – teisinės pagalbos prašymas), ir institucijos, įgaliotos kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms siųsti teisinės pagalbos prašymus, funkcijas;

 

9.4.2. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatyme nustatytas centrinės teisinės pagalbos prašymus perduodančios ir priimančios institucijos funkcijas.

 

Papildyta papunkčiu:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.5. Dalyvaudama įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje:

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.5.1. vykdo teisingumo ministro pavestas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriaus funkcijas;

 

9.5.2. teikia informaciją gyventojams apie smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tvarką ir sąlygas.

 

9.6. Dalyvaudama užtikrinant palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas:

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.6.1. pagal kompetenciją atlieka 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009 1 10, p. 1) nustatytas centrinės institucijos funkcijas;

 

9.6.2. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ši pagal Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymą atlieka centrinės institucijos funkcijas.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

 

9.7. administruodama psichologų sąrašą ir padėdama užtikrinti psichologo dalyvavimą vykdant nepilnamečių ar specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų apklausas baudžiamajame procese:

 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.7.1. tvarko psichologų sąrašą;

 

9.7.2. laikinai pašalina psichologo duomenis iš psichologų sąrašo ir teikia siūlymus psichologams kelti kvalifikaciją, jeigu per vienų metų laikotarpį iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ir (ar) teismo gauna tris ar daugiau pranešimų apie psichologo nekompetenciją;

 

Papunkčio pakeitimai:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

9.7.3. padeda pasirinkti apklausoje galintį dalyvauti psichologą darbo dienomis ir darbo valandomis, jeigu ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui nepavyksta išsikviesti psichologo;

 

9.7.4. neteko galios nuo 2019-01-01.

 

Papunkčio pakeitimai:

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

 

9.8. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

 

III SKYRIUS

 

TARNYBOS TEISĖS

 

 

10. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

 

10.1. tikrinti advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pateiktus duomenis apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą;

 

10.2. tikrinti, ar advokatas, nuolat teikiantis antrinę teisinę pagalbą, neteikia teisinių paslaugų asmenims, neturintiems teisės tokią pagalbą gauti, taip pat – tikrinti, ar advokatas, nuolat ar prireikus teikiantis antrinę teisinę pagalbą, neteikia jos už asmens, kuriam teikiama ši pagalba, advokatui mokamą atlygį;

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

10.3. tikrinti taikinimo tarpininko pateiktus duomenis apie suteiktas (teikiamas) taikinamojo tarpininkavimo paslaugas;

 

10.4. nagrinėdama asmenų skundus, pareiškimus dėl advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, reikalauti advokato paaiškinimų dėl skunde, pareiškime nurodytų aplinkybių, taip pat reikalauti iš advokato pateikti Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

 

10.5. surašyti administracinių nusižengimų protokolus už neteisingų duomenų pateikimą siekiant gauti antrinę teisinę pagalbą;

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-318, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29444

 

 

10.6. sudaryti komisijas, darbo grupes Tarnybos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų ir įstaigų atstovus ir specialistus susitarus su jų vadovais;

 

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų jų turimą informaciją, reikalingą Tarnybos funkcijoms atlikti;

 

10.8. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo įstaigomis;

 

10.9. gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

 

11. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

 

IV SKYRIUS

 

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 

12. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Tarnybos metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Tarnybos metinis veiklos planas, vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

13. Tarnybos veikla reguliuojama Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamais Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

 

14. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina teisingumo ministras. Tarnyba turi teritorinius administracijos padalinius, kurių veiklos teritoriją, atsižvelgdamas į apygardos teismų veiklos teritorijas, nustato teisingumo ministras.

 

15. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti Tarnybos vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui. Tarnybos direktoriaus darbo vieta yra Tarnybos buveinėje.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

16. Tarnybos direktorius gali turėti pavaduotoją, kurį jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybos direktorius, kuriam tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriaus pavaduotojas, nustato jo administravimo sritis ir paveda jam atitinkamas funkcijas. Tarnybos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta yra Tarnybos buveinėje.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

 

17. Tarnybos direktorius:

 

17.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

 

17.2. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, organizacijose;

 

17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Tarnyboje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

 

17.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Tarnybos metinę veiklos ataskaitą ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą ataskaitą ir skelbia jas Tarnybos interneto svetainėje; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Tarnybos veiklą;

 

17.5. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

 

17.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos administracijos struktūros;

 

17.7. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

 

17.8. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

 

17.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

 

17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

 

17.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

 

17.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

18. Tarnybos direktoriaus laikinai nesant, Tarnybos direktoriaus funkcijas atlieka pavaduotojas arba kitas teisingumo ministro įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

 

Punkto pakeitimai:

 

Nr. 1R-232, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17675

 

 

19. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas:

 

19.1. pagal jam nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

 

19.2. pagal jam nustatytas administravimo sritis koordinuoja administracijos padalinių veiklą;

 

19.3. atlieka kitas jam Tarnybos direktoriaus pavestas funkcijas.

 

 

V SKYRIUS

 

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

 

20. Tarnybos finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti Tarnybos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų. 

 

21. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

22. Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Tarnybos direktorius.

 

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

23. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

 

1.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

 

Nr. 1R-318, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29444

 

Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

 

Nr. 1R-129, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12150

 

Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

3.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

 

Nr. 1R-232, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17675

 

Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

4.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

 

Nr. 1R-285, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21934

 

Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

5.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

 

Nr. 1R-254, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17135

 

Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Atnaujinimo data: 2024-01-02