1. Prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos galite užpildyti elektroniniu būdu Teisinės pagalbos paslaugų irnformacinėje sistemoje TEISIS. Instrukcijas kaip pateikti prašymą rasite čia.
  2. Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar jos teritorinius skyrius reikės pateikti:
  • Užpildytą prašymą(word formatu) suteikti antrinę teisinę pagalbą;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje/Europos Sąjungos valstybėje;
  • Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).

Prašymas ir asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai taip pat gali būti pateikiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu turite elektroninį parašą.

Jei tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę pajamų ir turto
deklaraciją(word formatu)  antrinei teisinei pagalbai gauti.

Jei Jūs priklausote vienai iš toliau išvardintų grupių, kurioms antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, be prašymo ir asmens dokumento Jums papildomai reikės pateikti:

 

Asmenys

Turi pateikti papildomus dokumentus

Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo  bylose

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimą ar teismo nutartį, kuriais asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendis.

Asmenys, kuriems paskirta socialinė pašalpa

Asmens deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės vykdomosios institucijos arba, kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomosios institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmeniui yra paskirta socialinė pašalpa.

Asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose

Stacionarios globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra valstybės išlaikomas stacionarioje globos įstaigoje.

Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis (pripažinti  nedarbingais) arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems  nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų  globėjai (rūpintojai), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio  (rūpintinio) teisėms ginti

Neįgaliojo pažymėjimas, patvirtinantis nustatytą asmens neįgalumo lygį, darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį, o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentas, patvirtinantis, kad jie yra paskirti globėjais.

Asmenys, kurie dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo  turtu ir lėšomis

Turto arešto aktą ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis, ir deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti.

Asmenys, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir  gydymo,priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo  klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos  priežiūros įstatymą, taip pat asmenys, kuriems taikomas būtinasis  hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas pagal Lietuvos  Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės  įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama  teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir  interesams atstovauti

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmeniui taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas ar kad asmeniui taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, arba sveikatos priežiūros įstaigos pranešimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo.

Skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio  gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena

Dokumentai, patvirtinantys varžytynių, kuriose parduodamas skolininko paskutinis gyvenamasis būstas, paskelbimą.

Nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas,  tėvai (atstovai pagal įstatymą)

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl šeimos, kurioje auga nepilnamečiai vaikai, iškeldinimo.

Nepilnamečiai vaikai, kai savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo  teisių gynimo

Dokumentai, patvirtinantys šių asmenų amžių.

Nepilnamečiai vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų žmogaus  sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir  neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose  bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro motyvuotu  nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgaliotojo  atstovo dalyvavimas būtinas

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai.

Asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje  srityje bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam  tikroje srityje, taip pat neveiksniais pripažinti asmenys bylose dėl  globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas  neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir neveiksniu tam  tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai  veiksniu

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir jo globos, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, arba Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo pranešimas.

Asmenys bylose dėl gimimo registravimo

Civilinės metrikacijos įstaigos išvadą dėl atsisakymo registruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą.

Asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo  pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio  vaikų  grobimo civilinių aspektų

Dokumentą, patvirtinantį, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija.

Vaiko tėvai, dėl kurių valdžios apribojimo ar jo panaikinimo  sprendžia teismas (įsigalioja nuo 2018-01-01)

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl tėvų valdžios apribojimo ar jo panaikinimo, arba  valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo22 straipsnio 3 dalyje nurodytas teismo pranešimas

Įvaikintojas (įvaikintojai) ar vaiko globėjas (rūpintojas),  kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl  įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turintis šios  institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu (įtėviais) ar  vaiko globėju (rūpintoju), arba įvaikintojas (įvaikintojai) ar vaiko  globėjas (rūpintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės  globos (rūpybos) nagrinėja teismas (įsigalioja nuo 2018-01-01)

Kompetentingos valstybės institucijos patvirtinimas dėl tinkamumo įvaikinti ar būti nuolatiniu globėju (rūpintoju), teismo, nagrinėjančio bylą dėl įvaikinimo ar bylą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos), pranešimas apie pradėtą bylos procesą ir (ar) kiti dokumentai, patvirtinantys pradėtą procesą dėl vaiko įvaikinimo ar vaiko nuolatinės globos (rūpybos)

Kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse  numatytais atvejais.

Dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2024-01-11