Teisinė pagalba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal 2003 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvą Nr. 2003/8/EB

Galimybę kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo Europos Sąjungos valstybėse narėse nustato 2003 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyva Nr. 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (toliau – Direktyva). Pažymėtina, kad Direktyva numato galimybę kreiptis į kitą Europos Sąjungos valstybę narę dėl teisinės pagalbos suteikimo, sprendžiantcivilines ir komercines bylas ar vykdant autentiškus dokumentus toje valstybėje narėje.

Kreipiantis dėl teisinės pagalbos pagal Direktyvą, reikia užpildyti nustatytos formos prašymą bei pridėti prašyme nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, t. y. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymą apie turimą turtą bei gaunamas pajamas (už 12 paskutinių mėnesių) bei su reikalavimu susijusius dokumentus. Prašymas ir visi pridedami dokumentai turi būti išversti į toje valstybėje priimtiną kalbą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ( toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 1 dalimi, jeigu byla sprendžiama kitos Europos Sąjungos valstybės narės teisme ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdomas sprendimas, pareiškėjas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ar kuris daugiausia gyvena Lietuvos Respublikoje, turi teisę teisinės pagalbos prašymą ir teisę gauti teisinę pagalbą įrodančius dokumentus pateikti tiesiogiai tos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai arba per teisinės pagalbos prašymus siunčiančią instituciją – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

 Jeigu teisinės pagalbos prašymas siunčiamas per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, vadovaudamasi Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba užtikrina siunčiamų dokumentų vertimą į reikiamą kalbą. Pažymėtina, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi teisę atsisakyti siųsti teisinės pagalbos prašymą, jeigu teisinės pagalbos prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba nustatomos kitos reikšmingos aplinkybės.

Teisinės pagalbos prašymo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje formą (lietuvių bei kitomis kalbomis) galite rasti:

https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-lt.do#action

Teisinės pagalbos formą galite užpildyti savarankiškai, kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą arba kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą ar gyvenamąją vietą ir pasinaudoti pirmine teisine pagalba. Pirminės teisinės pagalbos kontaktinius duomenis galite rasti:

https://vgtpt.lrv.lt/uploads/vgtpt/documents/files/BENDRAS%20PTP%20specialistu%20sarasas%202021-06-11.pdf

Atnaujinimo data: 2023-09-08