>

Teisės aktai, reguliuojantys Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Dėl antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti reikalingų prašymo, pranešimų ir sprendimo formų bei sprendimo priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 468 

Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1R-158

Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 645

Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-99

Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, duomenų apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą rinkimo, kaupimo ir pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1R-478

Sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-491

Advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-179

Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344

Prekių ir paslaugų, būtinų antrinei teisinei pagalbai teikti, rekomenduotini maksimalūs limitai vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančiam advokatui, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-105

Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1R-253

Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352

Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 spalio 16 d. įsakymu Nr. 1R-332

2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas Nr. X-1809

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarpvalstybinių ginčų atveju pagerinimą nustatant minimalias bendrąsias teisinės pagalbos sprendžiant tokius ginčus taisykles

1977 m. Europos sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo

1996 Lietuvos respublikos Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymas

2001 m. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomas protokolas (Ratifikavimo įstatymas)

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction

Atnaujinimo data: 2024-02-28