Teisės aktai

Teisės aktai, reguliuojantys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002 m. kovo 14 d. Nr. IX-785

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, 1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1029

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas, 2004 m. kovo 18 d. Nr. IX-2066

Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

Teisės aktai, reguliuojantys valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Teisingumo ministerijai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1R-217

Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1R-185

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Teisingumo ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1R-189

Teisės aktai, reguliuojantys valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Dėl antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti reikalingų prašymo, pranešimų ir sprendimo formų bei sprendimo priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 468 

Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1R-158

Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 645

Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-99

Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, duomenų apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą rinkimo, kaupimo ir pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1R-478

Sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-491

Advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-179

Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344

Prekių ir paslaugų, būtinų antrinei teisinei pagalbai teikti, rekomenduotini maksimalūs limitai vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančiam advokatui, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-105

Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1R-253

Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352

Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 spalio 16 d. įsakymu Nr. 1R-332

2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas Nr. X-1809

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarpvalstybinių ginčų atveju pagerinimą nustatant minimalias bendrąsias teisinės pagalbos sprendžiant tokius ginčus taisykles

1977 m. Europos sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo

1996 Lietuvos respublikos Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymas

2001 m. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomas protokolas (Ratifikavimo įstatymas)

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas 2201/2003/EB dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams pripažinimo ir vykdymo, atšaukiantis reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 ("Briuselis IIa")

Teisės aktai, reguliuojantys Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos administravimo veiklą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinių administracijos padalinių veiklos teritorijos nustatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-149

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-148

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1R-149

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų veiklos ataskaitų rengimo ir pateikimo Teisingumo ministerijai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1R-45

Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-46

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų reorganizavimo įgyvendinimo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1R-28

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatai ir sudėtis, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189

Teisės aktai, reguliuojantys smurtinių nusikaltimų padarytos žalos kompensavimą

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas, 2005 m. birželio 30 d. Nr. X-296

Įgaliojimų suteikimas vykdyti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriaus funkcijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1R-171

Pažymos dėl žalos neišieškojimo dėl objektyvių priežasčių forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1R-90

Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1R-88

Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir Prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 02 d. įsakymu Nr. 1R-61

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms

Teisės aktai, reguliuojantys valstybės užtikrinamos mediacijos paslaugų teikimą

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas, 2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1702

Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo, 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 1R-289

Sutikimo spręsti ginčą valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos būdu forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1R-83

Valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1R-85

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

Europos mediatorių elgesio kodeksas

Teisės aktai, reguliuojantys tarptautinį išlaikymo prievolių išieškojimą ES

2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas Nr. X-1809

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 ir dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 ("Briuselis I") redakcija)

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (Europos Sąjungos Tarybos 2011 m birželio 9 d. sprendimas Nr. 2011/432/ES dėl Konvencijos patvirtinimo Europos Sąjungos vardu bei jame numatyti pareiškimai ir išlygos)

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131

1973 m. Hagos konvenciją dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis pripažinimo ir vykdymo

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=86

1973 m. Konvencija "Dėl išlaikymo pareigoms taikytinos teisės" (Ratifikavimo įstatymas)

2007 m. spalio 30 d. Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (naujoji Lugano konvencija)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-23