Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. Studijų kryptis – ekonomika, apskaita arba vadyba.

arba

2. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srityje ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

7. Koordinuoja ir vykdo antrinės teisinės pagalbos išlaidų apskaitą.

8. Apskaičiuoja užmokesčio už suteiktą pirminę teisinę pagalbą dydžius, užtikrinant teisėtą biudžeto lėšų panaudojimą ir teisingą atlygio išmokėjimą.

9. Rengia sprendimų projektus dėl bylinėjimosi išlaidų kompensavimo.

10. Rengia pažymas teismui dėl valstybės patirtų išlaidų, teikiant antrinę teisinę pagalbą ir teisės aktų nustatytais terminais pateikia pasirašytas pažymas teismui.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.