Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja ir vykdo antrinės teisinės pagalbos išlaidų apskaitą, jas paskirstant pagal asmenų gaunančių teisinę pagalbą bylas (prašymus);
 2. koordinuoja skyrių darbą antrinės teisinės pagalbos išlaidų apskaitos klausimu;
 3. apskaičiuoja užmokesčio fiziniams ir juridiniams asmenims už suteiktą pirminę teisinę pagalbą dydžius, užtikrinant teisėtą biudžeto lėšų panaudojimą ir teisingą atlygio už suteiktą pirminę teisinę pagalbą išmokėjimą;
 4. tvarko ir analizuoja advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, statistinių mėnesio (ketvirčio) ataskaitas bei teikia išvadas;
 5. kaupia duomenis apie nuolatinių advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, suteiktą antrinę teisinę pagalbą;
 6. vykdo advokatų laiko, sugaišto antrinės teisinės pagalbos teikimui, apskaitos kontrolę;
 7. priima advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo, juos tikrina;
 8. rengia sprendimų projektus dėl bylinėjimosi išlaidų kompensavimo;
 9. rengia pažymas teismui dėl valstybės patirtų išlaidų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, perduoda jas pasirašyti už tai atsakingam tarnybos darbuotojui ir savalaikiai pateikia pažymas teismui;
 10. tikrina advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pranešimus apie antrinės teisinės pagalbos pabaigimą ir registruoja baigimus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
 11. kontroliuoja advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą pranešimus apie antrinės teisinės pagalbos pabaigimą, kai pareiškėjui teikiama iš dalies finansuojama valstybės garantuojama teisinė pagalba;
 12. vadovaujantis raštvedybos reikalavimais, pagal nomenklatūrą tvarko ir saugo finansinius dokumentus, parengia dokumentus perdavimui į Tarnybos archyvą, užtikrinant teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 13. priskirtoje veiklos srityje fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
 14. teikia siūlymus kaip reikėtų tobulinti veiklą priskirtoje kontroliuoti srityje, užtikrinant tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir bylinėjimosi išlaidų apskaitą;
 15. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 16. dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 17. laikinai vykdo kito skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 18. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai.