Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. priima, registruoja ir kaupia advokatų (advokatų padėjėjų), prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei pridedamus dokumentus;
 2. tikrina, nagrinėja ir analizuoja advokatų (advokatų padėjėjų) pateiktų prašymų apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei pridedamų dokumentų pagrįstumą, užtikrindamas teisėtą valstybės lėšų panaudojimą; kontroliuoja teiktų paslaugų laiko dubliavimąsi;
 3. apskaičiuoja užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei su antrine teisine pagalba susijusias išlaidas advokatams (advokatų padėjėjams), teikiantiems antrinę teisinę pagalbą prireikus;
 4. rengia sprendimų projektus dėl apmokėjimo už suteiktą antrinę teisinę pagalbą advokatams (advokatų padėjėjams), prireikus teikiantiems antrinę teisinę pagalbą;
 5. apskaičiuoja apmokėjimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems pirminę teisinę pagalbą, užtikrinant teisingą atlygį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą;
 6. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis iš pateiktų prašymų išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą;
 7. kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo pabaigimą bylose, kuriose paslaugas teikė advokatai (advokato padėjėjai), prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą, bei kaupia duomenis apie antrinės teisinės pagalbos baigtumą, užtikrindamas tinkamą antrinės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
 8. rengia pažymas teismui dėl valstybės patirtų išlaidų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, perduoda jas pasirašyti už tai atsakingam tarnybos darbuotojui ir savalaikiai perduoda pažymas teismui;
 9. kontroliuoja teismų priteisimus (imta pažyma, neimta, priteista, sumokėta visa/nevisa, motyvai, apskaitoma suma, prašoma apmokėti, apmoka/neapmoka) ir esant pagrindui perduoda informaciją teisininkui;
 10. teikia pranešimus tarnybos darbuotojui, atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, dėl visų ATP išlaidų ar jų dalies apmokėjimo asmenims, kuriems buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba;
 11. priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti bylinėjimosi išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą;
 12. fiksuoja, kaupia ir analizuoja duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti;
 13. dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 14. teikia siūlymus skyriaus veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą Finansų skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 15. laikinai vykdo kito Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Finansų skyriaus  tarnautojo funkcijas, jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, tarnybos direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos strateginių (veiklos) tikslų įgyvendinimą;
 17. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 18. tvarko ir saugo apskaitos dokumentus iki perdavimo archyvui; parengia ir perduoda rengiamus ir tvarkomus dokumentus į Tarnybos archyvą.