Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. registruoja gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia siunčiamus dokumentus, veda kurjerių bei pašto paslaugų apskaitą, užtikrindamas dokumentų tvarkymą atitinkantį teisės aktų reikalavimus;
 2. konsultuoja gyventojus, pirminę teisinę pagalbą teikiančius ir kitus asmenis apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas bei kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms sąlygas ir tvarką;
 3. tvarko ir apskaito asmenų prašymus suteikti teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo ir kitų Šiaulių skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų teikimą, užtikrindamas asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
 4. priima asmenų prašymus ir dokumentus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, esant reikalui, padeda asmenims šiuos prašymus užpildyti;
 5. tvarko ir apskaito asmenų prašymus suteikti teisinę pagalbą, atlyginti žalą smurtinių nusikaltimų aukoms, taikinamojo tarpininkavimo ir kitų teisės skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų teikimą, užtikrindamas savalaikį prašymų išnagrinėjimą ir išsamų duomenų apie besikreipiančius asmenis dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo kaupimą bei saugojimą;
 6. nagrinėja asmenų pateikiamus prašymus ir su juo susijusius dokumentus suteikti antrinę teisinę pagalbą, nutraukti antrinę teisinę pagalbą, pakeisti advokatą, teikiantį antrinę teisinę pagalbą, ir kita, suteikti taikinamojo tarpininkavimo ir kitas paslaugas dėl kurių Šiaulių skyrius rengia sprendimų (atsakymų) projektus bei priima dėl jų sprendimų ar kitų rašytinių dokumentų projektus, tvarko ir saugo Tarnybos priimtus sprendimus bei kitus rašytinius dokumentus iki perdavimo archyvui bei paruošia juos archyvavimui;
 7. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už neteisingų duomenų pateikimą siekiant gauti antrinę teisinę pagalbą;
 8. registruoja sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo (atsisakymo suteikti, nutraukimo, pakeitimo, baigimo ir pan.), kitus rašytinius dokumentus, užtikrindamas savalaikį sprendimų priėmimą ir atsakymų parengimą ir išsamų duomenų apie priimtus sprendimus bei kitus parengtus rašytinius dokumentus saugojimą;
 9. kontroliuoja ar antrinės teisinės pagalbos teikimo eigoje neatsirado aplinkybių sudarančių pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją ir kt., bei priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo teisėtumą;
 10. kontroliuoja taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo eigą bei esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą;
 11. nagrinėja prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir juo susijusius dokumentus, užtikrindamas asmenų teisės į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įgyvendinimą;
 12. renka sprendimui dėl žalos kompensavimo priimti reikalingą informaciją. ir perduoda gautus prašymus bei dokumentus įgaliotai institucijai teisės aktų nustatyta;
 13. padeda įgyvendinti regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę teismo tvarka išieškant iš už žalą atsakingų asmenų išmokėtų kompensacijų dydžių sumas;
 14. veda ir formuoja asmenų gaunančių antrinę teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas ir smurtinių nusikaltimų aukų bylas, jas apskaito ir saugo iki perdavimo archyvui; paruošia dokumentus archyvavimui;
 15. nagrinėja institucijų ir asmenų prašymus ir skundus susijusius su pirminės ir antrinės teisinės pagalbos bei taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimu ir rengia sprendimų dėl šių skundų projektus, užtikrinant savalaikį problemų išsprendimą;
 16. kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo eigą, kiek leidžia su advokatais sudarytos antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartys bei rengia ir pateikia vykdomos kontrolės išvadas bei pasiūlymus, tuo užtikrindamas tinkamą sutarčių dėl teisinės pagalbos teikimo vykdymo kontrolę;
 17. rengia procesinius dokumentus, juos registruoja bei atstovauja Tarnybai visų instancijų ir rūšių teismuose;
 18. nuolat kontroliuoja priskirtų teismo bylų procesinius veiksmus interneto svetainėje e.teismas.lt ir užtikrina procesinių dokumentų ir kitų dokumentų gavimą, parengimą bei pateikimą teismui teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;
 19. nustatyta tvarka kaupia priskirtų užbaigtų bylų duomenis teismų praktikos apibendrinimui;
 20. fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
 21. dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 22. protokoluoja Šiaulių skyriaus posėdžius, pasitarimus bei kitus būtinus protokoluoti renginius, užtikrinant skyriaus veiklos teisėtumą ir skaidrumą;
 23. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 24. teikia siūlymus skyriaus veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą Šiaulių skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 25. laikinai vykdo kito Šiaulių skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 26. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai (veiklos) tikslai.