Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. registruoja gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia siunčiamus dokumentus, veda kurjerių bei kurjerio ir pašto paslaugų apskaitą, užtikrindamas dokumentų tvarkymą atitinkantį teisės aktų reikalavimus ir atsiskaitymų už kurjerio ir pašto paslaugas pagrįstumą;
 2. paskirsto ir perduoda gautus bei atsakingų asmenų vizuotus dokumentus bei kitą korespondenciją vykdymui nurodytiems skyriaus darbuotojams užtikrindamas informacijos sklaidą bei savalaikį tarnybos vadovo nurodymų vykdymą.
 3. protokoluoja skyriaus posėdžius, pasitarimus bei kitus būtinus protokoluoti renginius, užtikrinant skyriaus veiklos teisėtumą ir skaidrumą; perduoda šių protokolų nuorašus suinteresuotiems asmenims užtikrindamas šių renginių metu priimtų sprendimų užfiksavimą bei tinkamą informavimą apie juos;
 4. konsultuoja gyventojus dėl galimybės gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo palengvinimo paslaugas ir smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo sąlygas užtikrindamas asmenims galimybę tinkamai ir laiku pasinaudoti šiomis paslaugomis;
 5. informuoja skyriaus darbuotojus apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus ir kitus renginius.
 6. savalaikiai registruoja skyriaus vandens ir elektros skaitiklių rodmenis ir juos perduoda Tarnybos darbuotojui, atsakingam už šių duomenų pateikimą įgaliotiems subjektams;
 7. tvarko Tarnybos archyvą ir teisės aktų nustatyta tvarka veda archyvinių dokumentų apskaitą užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų tvarkant tarnybos archyvą, įgyvendinimą.
 8. advokatų prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą pateiktuose prašymuose apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose:
  1. patikrina ir patvirtina tai, kad gynėjas buvo parinktas teikti antrinę teisinę pagalbą LR BPK nustatyta tvarka;
  2. patikrina ir patvirtina tai, kad antrinės teisinės pagalbos teikimas pagal parinkimą yra baigtas;
  3. patikrina ir patvirtina kitus duomenis Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;
 9. tikrindamas advokatų nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą statistines mėnesio veiklos ataskaitas:
  1. patikrina ar gynėjas buvo parinktas teikti antrinę teisinę pagalbą LR BPK nustatyta tvarka;
  2. patikrina ar antrinės teisinės pagalbos teikimas pagal parinkimą yra baigtas;
  3. patikrina ar ataskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi;
  4. patikrina kitus duomenis Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;
  5. nustačius neatitikimus grąžina gynėjui ataskaitą taisymui;
  6. laikinai vykdo kito tarnybos skyriaus  tarnautojo funkcijas, jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos strateginių (veiklos) tikslų įgyvendinimą;
 11. parengia ir perduoda rengiamus ir tvarkomus dokumentus į Tarnybos archyvą;
 12. vykdo darbo plane numatytas užduotis;