Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. konsultuoja gyventojus, pirminę teisinę pagalbą teikiančius ir kitus asmenis apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas bei kompensavimo smurtinių nusikaltimų aukoms sąlygas ir tvarką;
 2. priima asmenų prašymus ir dokumentus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, esant reikalui, padeda asmenims šiuos prašymus užpildyti;
 3. tvarko ir apskaito asmenų prašymus suteikti teisinę pagalbą, atlyginti žalą smurtinių nusikaltimų aukoms, taikinamojo tarpininkavimo ir kitų teisės skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų teikimą, užtikrindamas savalaikį prašymų išnagrinėjimą ir išsamų duomenų apie besikreipiančius asmenis dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo kaupimą bei saugojimą;
 4. nagrinėja asmenų pateikiamus prašymus ir su juo susijusius dokumentus suteikti antrinę teisinę pagalbą, nutraukti antrinę teisinę pagalbą, pakeisti advokatą, teikiantį antrinę teisinę pagalbą, ir kita, suteikti taikinamojo tarpininkavimo ir kitas paslaugas dėl kurių skyrius rengia sprendimų (atsakymų) projektus bei priima dėl jų sprendimų ar kitų rašytinių dokumentų projektus, tvarko ir saugo Tarnybos priimtus sprendimus bei kitus rašytinius dokumentus iki perdavimo archyvui bei paruošia juos archyvavimui;
 5. registruoja sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo (atsisakymo suteikti, nutraukimo, pakeitimo, baigimo ir pan.), kitus rašytinius dokumentus, užtikrindamas savalaikį sprendimų priėmimą ir atsakymų parengimą ir išsamų duomenų apie priimtus sprendimus bei kitus parengtus rašytinius dokumentus saugojimą;
 6. kontroliuoja ar antrinės teisinės pagalbos teikimo eigoje neatsirado aplinkybių sudarančių pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją ir kt., bei priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo teisėtumą;
 7. kontroliuoja taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo eigą bei esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą;
 8. nagrinėja prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir su juo susijusius dokumentus, užtikrindamas asmenų teisės į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įgyvendinimą;
 9. renka sprendimui dėl žalos kompensavimo priimti reikalingą informaciją ir perduoda gautus prašymus bei dokumentus įgaliotai institucijai teisės aktų nustatyta;
 10. padeda įgyvendinti regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę teismo tvarka išieškant iš už žalą atsakingų asmenų išmokėtų kompensacijų dydžių sumas;
 11. veda ir formuoja asmenų gaunančių antrinę teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas ir smurtinių nusikaltimų aukų bylas, jas apskaito ir saugo iki perdavimo archyvui; paruošia dokumentus archyvavimui;
 12. nagrinėja institucijų ir asmenų prašymus ir skundus susijusius su antrinės teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimu bei kompensavimu smurtinių nusikaltimų aukoms rengia sprendimų dėl šių skundų projektus, užtikrinant savalaikį problemų išsprendimą;
 13. kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo eigą, kiek leidžia su advokatais sudarytos antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartys bei rengia ir pateikia vykdomos kontrolės išvadas bei pasiūlymus, tuo užtikrindamas tinkamą sutarčių dėl teisinės pagalbos teikimo vykdymo kontrolę;
 14. padeda rengti procesinius dokumentus, juos registruoja bei pateikia teismui;
 15. užtikrina procesinių dokumentų ir kitų dokumentų gavimą, bei pateikimą teismui teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;
 16. nustatyta tvarka kaupia priskirtų užbaigtų bylų duomenis teismų praktikos apibendrinimui;
 17. fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
 18. dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 19. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 20. teikia siūlymus skyriaus veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 21. laikinai vykdo kito skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 22. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai (veiklos) tikslai.