Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją paskirsto ir pats vykdo užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą įvykdymą;
 2. informuoja ir konsultuoja suinteresuotus asmenis su antrinės teisinės pagalbos teikimu, taikinamuoju tarpininkavimu, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimu ir tarpvalstybinio išlaikymo išieškojimo palengvinimu susijusiais klausimais, dalyvauja Tarnybos veiklos viešinimo kampanijose, užtikrindamas tinkamą informacijos apie Tarnybos paslaugas sklaidą;
 3. priima sprendimus dėl teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo, vykdo priimtų sprendimų vykdymo kontrolę, užtikrindamas teisinės pagalbos teikimo ir taikinamojo tarpininkavimo funkcijos įgyvendinimą;
 4. priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo, jeigu paslaugų teikimo eigoje atsirado aplinkybės sudarančios pagrindą nutraukti paslaugų teikimą, pakeisti paslaugų teikimo apimtis, pagrindą, paslaugos teikėjus ir kt., tuo užtikrindamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo teisėtumą;
 5. priima sprendimus suteikti pirminę teisinė pagalbą, kai pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoja Skyrius, užtikrinant asmenų teisę į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 6. organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl apmokėjimo asmenims, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, už suteiktas paslaugas projektų parengimą;
 7. organizuoja ir kontroliuoja apskaitymą išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu ir kitų Skyriaus teikiamų paslaugų teikimu, užtikrindamas tinkamą šių išlaidų apskaitą;
 8. koordinuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, (pažymų) parengimą bei pateikimą teismui ir advokatui;
 9. užtikrina Skyriaus dokumentų valdymo, saugojimo ir naudojimo taisyklių laikymąsi, užtikrindamas tinkamą duomenų kaupimą, asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
 10. surenka iš valstybinių ir nevalstybinių registrų duomenis reikalingus sprendimams ir kitiems rašytiniams dokumentams parengti, skyriaus kompetencijai priskirtoje veiklos srityje;
 11. surenka duomenis reikalingus priimti sprendimus dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms ir persiunčia šiuos duomenis kartu su asmens prašymu institucijoms priimančioms sprendimus dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo, užtikrindamas žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimo aukoms funkcijų įgyvendinimą;
 12. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybai visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijose skyriaus veiklos klausimais, užtikrindamas tinkamą ir savalaikį Tarnybos teisių bei teisėtų interesų gynimą;
 13. pasirašo skyriaus priimtus sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo, pasirašo skyriaus kompetencijai priskirtose srityse siunčiamus raštus, paklausimus ar kitus dokumentus užtikrindamas savalaikį Skyriaus nustatytų funkcijų vykdymą;
 14. nagrinėja Skyriuje gautus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl asmenų pateiktų pareiškimų, prašymų ir skundų parengimą, juos rengia, užtikrindamas savalaikį problemų išsprendimą, teisinės pagalbos ar taikinamojo tarpininkavimo paslaugų suteikimą, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą;
 15. registruoja, tvarko ir apskaito Tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymus ir pavedimus, organizuoja jų vykdymą ir pats vykdo, užtikrindamas informacijos sklaidą bei savalaikį tarnybos vadovo įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 16. veda Skyriaus antspaudų apskaitą ir juos saugo užtikrindamas teisės aktuose nustatytų anspaudų saugojimui bei išdavimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą;
 17. užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos iškėlimą ant Skyriaus pastato;
 18. organizuoja tinkamą Skyriaus inžinerinių, komunikacinių, santechninių, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų, apsaugos sistemos ir kitokių techninių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją,
 19. informuoja tiesioginį vadovą apie atsiradusius gedimus bei kitas su patalpų eksploatacija susijusias problemas ir teikia siūlymus dėl jų pašalinimo, organizuoja smulkius remonto darbus, kontroliuoja darbų vykdymą, užtikrina pastato vidaus ir išorės paviršių saugą bei priežiūrą;
 20. kontroliuoja Skyriaus patalpų valymą ir priežiūrą, palaiko tvarką patalpose, užtikrindamas jų atitikimą higienos bei kitų normų reikalavimams;
 21. nustato Skyriaus ir Skyriaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatų (advokatų padėjėjų) poreikį kanceliarinėms bei kitoms prekėms ir informuoja apie jį tarnybos darbuotoją atsakingą už pirkimų organizavimą, užtikrindamas savalaikį darbuotojų bei advokatų (advokatų padėjėjų) aprūpinimą kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
 22. organizuoja Skyriui patikėtų materialinių vertybių ir turto apsaugą;
 23. vykdo Tarnybos darbo plane numatytas užduotis Skyriui priskirtose veiklos srityse;
 24. apibendrina Skyriaus darbuotojų/tarnautojų veiklos rezultatus, rengia ataskaitas apie skyriaus veiklą, užtikrindamas savalaikį ataskaitų parengimą ir skyriaus dirbančiųjų veiklos vertinimą;
 25. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
 26. užtikrina racionalų, efektyvų ir ekonomiškai pagrįstą skyriaus darbą; teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 27. dalyvauja Tarnybos direktoriaus pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 28. laikinai vykdo kito Skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 29. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tarnybos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimo.