Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. registruoja gaunamus dokumentus, registruoja ir išsiunčia siunčiamus dokumentus, veda kurjerių bei kurjerio ir pašto paslaugų apskaitą, užtikrindamas dokumentų tvarkymą atitinkantį teisės aktų reikalavimus ir atsiskaitymų už kurjerio ir pašto paslaugas pagrįstumą;
 2. paskirsto ir perduoda gautus bei atsakingų asmenų vizuotus dokumentus bei kitą korespondenciją vykdymui nurodytiems skyriaus darbuotojams užtikrindamas informacijos sklaidą bei savalaikį tarnybos vadovo nurodymų vykdymą.
 3. protokoluoja skyriaus posėdžius, pasitarimus bei kitus būtinus protokoluoti renginius, užtikrinant skyriaus veiklos teisėtumą ir skaidrumą; perduoda šių protokolų nuorašus suinteresuotiems asmenims užtikrindamas šių renginių metu priimtų sprendimų užfiksavimą bei tinkamą informavimą apie juos;
 4. konsultuoja gyventojus dėl galimybės gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo palengvinimo paslaugas ir smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo sąlygas užtikrindamas asmenims galimybę tinkamai ir laiku pasinaudoti šiomis paslaugomis;
 5. informuoja skyriaus darbuotojus apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus ir kitus renginius.
 6. savalaikiai registruoja skyriaus vandens ir elektros skaitiklių rodmenis ir juos perduoda Tarnybos darbuotojui, atsakingam už šių duomenų pateikimą įgaliotiems subjektams;
 7. tvarko Tarnybos archyvą ir teisės aktų nustatyta tvarka veda archyvinių dokumentų apskaitą užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų tvarkant tarnybos archyvą, įgyvendinimą.
 8. priima, registruoja ir kaupia gautus advokatų (advokatų padėjėjų), prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, užtikrinant tinkamą dokumentų apskaitą;
 9. tikrina, nagrinėja ir analizuoja advokatų pateiktų prašymų apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pagrįstumą, užtikrindamas teisėtą valstybės lėšų panaudojimą; kontroliuoja teiktų paslaugų laiko dubliavimąsi;
 10. vykdo advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, laiko, sugaišto antrinės teisinės pagalbos teikimui, apskaitos kontrolę;
 11. apskaičiuoja apmokėjimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems pirminę teisinę pagalbą, užtikrinant teisingą atlygį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą;
 12. kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo pabaigimą bylose, kuriose paslaugas teikė advokatai (advokato padėjėjai), prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą, bei kaupia duomenis apie antrinės teisinės pagalbos baigtumą, užtikrindamas tinkamą antrinės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
 13. kaupia duomenis apie advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, suteiktą antrinę teisinę pagalbą;
 14. kontroliuoja teismų priteisimus (imta pažyma, neimta, priteista, sumokėta visa /nevisa, motyvai, apskaitoma suma, prašoma apmokėti, apmoka/neapmoka, perduoda teisininkui;
 15. teikia pranešimus tarnybos darbuotojui, atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, dėl visų ATP išlaidų ar jų dalies apmokėjimo asmenims, kuriems buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba.
 16. priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti kelionių į veiksmų atlikimo vietą ir atgal išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą.
 17. laikinai vykdo kito tarnybos skyriaus  tarnautojo funkcijas, jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimą;
 19. parengia ir perduoda rengiamus ir tvarkomus dokumentus į Tarnybos archyvą;
 20. vykdo darbo plane numatytas užduotis;