Pareigų aprašymas Spausdinti

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas specialiosios veiklos – baudžiamųjų bylų advokatų koordinavimo srityje:

 1. kai būtiną gynėjo dalyvavimą nagrinėjant baudžiamąsias bylas nustato Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas, gavus ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo pranešimą apie tai, kad įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam būtinas gynėjas, nedelsiant organizuoja parinkimą antrinę teisinę pagalbą suteiksiančio advokato ir pranešimą apie tai parinktam advokatui, bei ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui, arba parenka antrinę teisinę pagalbą suteiksiantį advokatą ir praneša apie tai parinktam advokatui, bei ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui, užtikrindamas tolygų advokatų  teikiamų paslaugų krūvį ir proceso nustatyta tvarka savalaikį advokato parinkimą;
 2. parinkdamas gynėją pagal teismo (aukštesnės instancijos teismo) prašymus, užtikrina  advokato teikiamų paslaugų – teisinės pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose tęstinumą;
 3. Organizuoja parinkto gynėjo pakeitimą arba keičia parinktą gynėją esant  LR BPK numatytiems gynėjo pakeitimo pagrindams;
 4. nagrinėja ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjų, antrinę teisinę pagalbą gaunančių asmenų skundus dėl koordinavimo baudžiamosiose bylose, rengia atsakymus;
 5. tikrina advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą pateiktus prašymus apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą; tai atlikdamas:
 6. patikrina ir patvirtina tai, kad gynėjas buvo parinktas teikti antrinę teisinę pagalbą LR BPK nustatyta tvarka;
 7. patikrina ir patvirtina tai, kad antrinės teisinės pagalbos teikimas pagal parinkimą yra baigtas;
 8. patikrina ir patvirtina kitus duomenis Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;
 9. tikrina advokatų nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą statistines mėnesio veiklos ataskaitas; tai atlikdamas:
  1. patikrina ar gynėjas buvo parinktas teikti antrinę teisinę pagalbą LR BPK nustatyta tvarka;
  2. patikrina ar antrinės teisinės pagalbos teikimas pagal parinkimą yra baigtas;
  3. patikrina ar ataskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi;
  4. patikrina kitus duomenis Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;
  5. nustačius neatitikimus su paaiškinimais grąžina gynėjui ataskaitą taisymui;
  6. rengia į Tarnybos tinklalapį advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, budėjimo sąrašus (grafikus) ir kitą baudžiamųjų bylų gynėjų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teisėjų darbui reikšmingą informaciją, organizuoja jiems aktualios informacijos sklaidą šiems subjektams;
 10. tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis apie antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą baudžiamosiose bylose, užtikrinant tinkamą antrinės teisinės pagalbos teikimo apskaitą, kontrolę ir statistinių ataskaitų sudarymą;
 11. rengia ir teikia tarnybos direktoriui ataskaitas ir duomenis priskirtoje veiklos srityje;
 12. atlieka analizę ir rengia išvadas bei pateikia nuomonę ir pasiūlymus priskirtoje veiklos srityje;
 13. dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 14. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 15. teikia siūlymus skyriaus veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą teisės skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 16. laikinai vykdo kito teisės skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 17. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai (veiklos) tikslai.