Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas, gavus ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo pranešimą apie tai, kad įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam būtinas gynėjas, nedelsiant parenka antrinę teisinę pagalbą suteiksiantį advokatą ir praneša apie tai parinktam advokatui, bei ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui, užtikrindamas tolygų advokatų  teikiamų paslaugų krūvį ir proceso nustatyta tvarka savalaikį advokato parinkimą;
 2. sutikrina, registruoja įstaigos registruose gaunamus dokumentus ir suveda į įstaigos informacinę sistemą duomenis, susijusius su koordinavimu baudžiamosiose bylose;
 3. parengia atsakymus dėl koordinavimo baudžiamosiose bylose, juos registruoja įstaigos registruose ir juos atitinkamu būdu pateikia suinteresuotiems asmenims;
 4. užtikrinta advokatų, nuolat teikiančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, darbo krūvį;
 5. sutikrina advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, prašymus dėl užmokesčio apmokėjimo už teiktą antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose ir reikiamą informaciją suveda į įstaigos informacinę sistemą;
 6. parengia advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą budėjimo grafikus, perduoda juos paskelbti internetinėje svetainėje atsakingam už šią funkciją  asmeniui ir informuoja advokatus, teikiančius antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, apie jų budėjimo grafikus;
 7. bendradarbiauja su teismais, teisėsaugos institucijomis, kitais koordinatoriais ir teikia jiems reikalingą informaciją dėl koordinavimo baudžiamosiose bylose;
 8. rengia ir teikia tarnybos direktoriui bei centriniam koordinatoriui ataskaitas ir duomenis priskirtoje veiklos srityje;
 9. fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
 10. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 11. teikia siūlymus koordinavimo baudžiamosiose bylose veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 12. laikinai vykdo kito skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 13. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai (veiklos) tikslai.