Pareigų aprašymas Spausdinti

KOORDINAVIMO IR PARINKIMO SKYRIAUS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOS SPECIALISTAS

FUNKCIJOS

1. Registruoja Tarnybos registruose gaunamus dokumentus ir suveda į Tarnybos informacinę sistemą duomenis, susijusius su koordinavimu baudžiamosiose bylose.

2. Bendradarbiauja su teismais ir teisėsaugos institucijomis bei teikia jiems reikalingą informaciją dėl koordinavimo baudžiamosiose bylose.

3. Kai būtiną gynėjo dalyvavimą nagrinėjant baudžiamąsias bylas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas, gavus ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo pranešimą apie tai, kad įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam būtinas gynėjas, pagal poreikį, esant būtinybei, nedelsiant organizuoja advokato, teiksiančio antrinę teisinę pagalbą, parinkimą.

4. Kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas bylose dėl nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai ar dorovei, kai nuo šių veikų nukentėjo nepilnametis, taip pat kitais atvejais, kai be įgaliotojo atstovo pagalbos nepilnamečio nukentėjusiojo teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami, pagal poreikį, esant būtinybei,  organizuoja advokato, teiksiančio antrinę teisinę pagalbą, parinkimą.

5. Rengia dokumentų apie advokatų parinkimą projektus ir apie parinkimą atitinkamai informuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnus, prokurorus, teismus.

6. Rengia atsakymų projektus dėl advokatų pakeitimo, esant  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso numatytiems pakeitimo pagrindams.

7. Nagrinėja ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjų, antrinę teisinę pagalbą gaunančių asmenų skundus dėl koordinavimo baudžiamosiose bylose, rengia atsakymų projektus.

8. Rengia advokatų budėjimo grafikus ir perduoda juos paskelbimui įstaigos internetinėje svetainėje.

9. Tikrina advokatų nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą statistines mėnesio veiklos ataskaitas.

10. Tikrina advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, prašymus dėl užmokesčio apmokėjimo už teiktą antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose ir reikiamą informaciją suveda į Tarnybos informacinę sistemą.

11. Ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui nepavykus išsikviesti psichologo, darbo dienomis ir darbo valandomis padeda pasirinkti apklausoje galintį dalyvauti psichologą.

12. Parengia atsakymus dėl psichologo parinkimo baudžiamosiose bylose, juos registruoja Tarnybos registruose ir pateikia suinteresuotiems asmenims.

13. Rengia ir teikia Tarnybos direktoriui bei skyriaus vedėjui ataskaitas ir duomenis priskirtoje veiklos srityje.

14. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimo.