Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTAS

FUNKCIJOS

1. vykdo viešuosius pirkimus, rengia investicijų projektus ir juos įgyvendina;

2. atlieka Tarnybos patikėjimo teise ir panaudos teise valdomo valstybės turto, įskaitant informacinių technologijų infrastruktūrą, administravimą;

3. organizuoja ir vykdo Tarnybos ir jos teritorinių padalinių ūkio priežiūrą, organizuoja skaitiklių rodmenų registravimą ir perdavimą atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms;

4. koordinuoja remonto darbų atlikimą;

5. organizuoja Tarnybos ir jos teritorinių skyrių patalpų ir teritorijos bendrą priežiūrą, tvarką, turto saugumą;

6. vykdo Tarnybos antspaudų ir kitų spaudų registravimą bei apskaitą, sunaikinimo aktų sudarymą, jų apskaitą ir saugojimą.

7. Organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Tarnybos veiklą kūrimą ir kitus tarnybos informacinio pristatymo darbus.

8. Organizuoja seminarus, mokymus asmenims, dalyvaujantiems valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavime ir teikime.