Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. atsižvelgdamas į Tarnybai patvirtintus asignavimus, vykdo viešuosius pirkimus, rengia investicijų projektus ir juos įgyvendina;
 2. nustato pirkimų poreikį, rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją,  rengia ataskaitas apie vykdomus ir (arba) įvykdytus viešuosius pirkimus ir pateikia teisės aktuose nustatytoms institucijoms;
 3. rengia tarnybos sudaromų sutarčių projektus, taip pat sutarčių pakeitimų ir nutraukimų projektus, derina juos su atitinkamais tarnybos administracijos padaliniais;
 4. vykdo sudarytų sutarčių apskaitą ir kontroliuoja jų vykdymą;
 5. atlieka tarnybos patikėjimo teise ir panaudos teise valdomo valstybės turto, įskaitant informacinių technologijų infrastruktūrą, administravimą;
 6. koordinuoja Tarnybos informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą ir vystymą;
 7. atsako už tarnybos materialinių vertybių saugojimą, veda materialiojo turto apskaitą, kontroliuoja Tarnybos patiriamas išlaidas paslaugoms, prekėms ir darbams bei siekia, kad tarnyboje būtų racionaliai, efektyviai ir taupiai naudojami darbo, materialiniai, informacijos ir finansiniai ištekliai;
 8. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus, prašymus ir skundus priskirtoje veiklos srityje;
 9. organizuoja ir vykdo  Tarnybos ir jos teritorinių padalinių ūkio priežiūrą, organizuoja ir vykdo savalaikį skaitiklių rodmenų registravimą ir perdavimą atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms;
 10. vykdo Tarnybos antspaudų ir kitų spaudų registravimą bei apskaitą, sunaikinimo aktų sudarymą ir jų apskaitą bei saugojimą;
 11. koordinuoja remonto darbų atlikimą;
 12. užtikrina Tarnybos ir jos teritorinių skyrių patalpų ir teritorijos bendrą priežiūrą, tvarką, turto saugumą;
 13. rengia įsakymus ir tvarkas priskirtoje veiklos srityje;
 14. priskirtoje veiklos srityje fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
 15. dalyvauja tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 16. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
 17. teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos ir atliekamų funkcijų tobulinimo;
 18. laikinai vykdo kito skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 19. vykdo kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 20. organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Tarnybos veiklą kūrimą ir kitus tarnybos informacinio pristatymo darbus;
 21. organizuoja tarnybos organizuojamus darbo pasitarimus, posėdžius, kitus renginius, juos protokoluoja;
 22. organizuoja seminarus, mokymus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavime ir teikime dalyvaujantiems asmenims.