Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbą ir vadovauja šio skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbui, koordinuoja, teikia metodinę pagalbą ir kontroliuoja kitų skyrių apskaitos darbuotojų darbą apskaitos vedimo klausimais, užtikrindamas kokybišką tarnybai nustatytų funkcijų vykdymą;
 2. organizuoja ir tvarko buhalterinę apskaitą VSAKIS, FVAIS, BIUDŽETAS ir kitose informacinėse sistemose bei programose, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, tarnybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką (tvarką) ir sąskaitų planą bei kitus teisės aktus, užtikrindamas teisės aktais nustatytą bei teisėtą buhalterinės apskaitos vedimą;
 3. vykdo išankstinę bei einamąją finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta, vizuoja numatytoms išlaidoms paruoštus projektus, vadovaujantis metine sąmata;
 4. rengia tarnybos finansines tarpines ir metinę atskaitomybes (ę) bei biudžeto įvykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas (ą) ir, vadovui pasirašius, teikia jas (ją) Teisingumo ministerijai, pagrįsdamas tarnybai skirtų lėšų panaudojimą;
 5. sudaro ir teikia statistines ataskaitas Statistikos departamentui;
 6. rengia ir teikia Teisingumo ministerijai tarnybos biudžeto projektą bei siūlymus dėl investicijų skyrimo, siekiant užtikrinti pakankamą tarnybos finansavimą;
 7. planuoja tarnybos ir antrinę teisinę pagalbą teikiančių asmenų išlaikymui, bei teisinei pagalbai teikti skirtų biudžeto lėšų poreikį, jį pagrindžia, sudaro ir teikia tvirtinti tarnybos sąmatas, vykdo ir kontroliuoja sąmatų vykdymą bei organizuoja jų finansavimą, užtikrindamas efektyvų tarnybos biudžeto pasiskirstymą;
 8. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas (deklaracijas), pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus tarnybos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojui, mokesčių administratoriams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms, užtikrindamas teisės aktų vykdymą;
 9. teikia tarnybos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 10. vykdo biudžeto, specialiųjų programų, tikslinių, pavedimų lėšų ir iš kitų fondų skirtų lėšų apskaitą;
 11. sudaro ir pasirašo apskaitos dokumentus; tame tarpe išrašo sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas ir kontroliuoja jų apmokėjimą; pasirašo gautas sąskaitas-faktūras; apskaito gautas lėšas ir organizuoja tikslinį jų panaudojimą, užtikrindamas savalaikį ir tinkamą atsiskaitymą už paslaugas, lėšų panaudojimą;
 12. veda tarnybos darbuotojų darbo laiko apskaitą bei atostogų apskaitą, užtikrindamas tinkamą atlyginimų ir kitų išmokų apskaičiavimą, išmokėjimą ir darbo laiko kontrolę;
 13. skaičiuoja ir išmoka tarnybos darbuotojams atlyginimus ir kitas išmokas, užtikrindamas savalaikį ir pagrįstą atsiskaitymą už darbą;
 14. atlieka skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinį ir neeilinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 15. rengia skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
 16. užtikrina užmokesčio už teiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, baudžiamųjų bylų koordinavimą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas apskaičiavimą ir išmokėjimą šias paslaugas teikusiems asmenims, užtikrindamas savalaikį ir tikslų užmokesčio išmokėjimą;
 17. užtikrina tinkamą išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimu apskaitą ir šių išlaidų apmokėjimą jas teikiančioms institucijoms arba  teisės aktų ir (ar) vidaus norminių aktų nustatyta tvarka  kompensavimą jas patyrusiems asmenims;
 18. kontroliuoja asmenų gaunančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidų (DNR ekspertizei atlikti, neveiksnumui nustatyti ir kt.) sumokėjimą į teismo depozitinę sąskaitą ar paslaugas teikiančioms įmonėms įstaigoms ar organizacijoms ir jų sugrąžinimą į tarnybos biudžetą, esant nustatytiems pagrindams, užtikrindamas savalaikį išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu padengimą;
 19. organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant ATP (pažymų) parengimą, tame tarpe pasirašymą, ir pateikimą teismui ir advokatui;
 20. kontroliuoja ir imasi priemonių, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekinių bei kitų materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo reikalavimų, jų panaudojimo, nurašymo tvarkos;
 21. informuoja tarnybos direktorių apie pastebėtus finansinės drausmės pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus, teikia pasiūlymus, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus panaudojimas;
 22. užtikrindamas savalaikius atsiskaitymus valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras, ruošia ir atlieka mokėjimo pavedimus programoje iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams ir į įstaigos sąskaitą;
 23. tvarko ir atlieka operacijas, susijusias su banku, ruošia mokestinius pavedimus, užtikrindamas savalaikius atsiskaitymus;
 24. išrašo pažymas advokatams apie jų gaunamas iš tarnybos pajamas, užtikrindamas advokatų informuotumą apie jų gautas pajamas;
 25. vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu organizuoja apskaičiavimą ir kontroliuoja teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, kai išlaidos turi būti išieškomos iš  asmenų, kuriems buvo teikiama antrinė teisinė pagalba.
 26. ruošia tarnybos direktoriaus įsakymų, sprendimų projektus, susijusius su buhalterine apskaita;
 27. atlieka tarnybos sudaromų sutarčių su tiekėjais registraciją ir vykdymo kontrolę; ruošia tarpusavio atsiskaitymų su tiekėjais suderinimo aktų projektus;
 28. registruoja tarnybos skolininkus, juos apskaito, rengia skolų suderinimo aktus apie atsiradusias skolas bei sąskaitas apmokėjimui, siekdamas sugrąžinti tarnybos biudžeto lėšas.
 29. vizuoja ataskaitų paramos davėjams apie panaudotas paramos lėšas projektus, užtikrindamas efektyvų paramos lėšų panaudojimą;
 30. rengia pažymas pajamų deklaravimui Lietuvos Respublikos mokesčių inspekcijai;
 31. tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka pasirašo finansų skyriaus siunčiamus raštus, užtikrindamas nepertraukiamą tarnybai nustatytų funkcijų vykdymą;
 32. dalyvauja tarnybos vadovo sudarytų ar jo pavedimu kitų institucijų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 33. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį įvertina įstaigos finansų ir apskaitos vedimo praktiką, apmokėjimo asmenims teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugas organizavimo ir vykdymo praktiką, papildomų bylinėjimosi išlaidų kompensavimo praktiką bei valstybinio teisinio reglamentavimo pokyčius ir esant poreikiui teikia siūlymus dėl vidaus tvarkų bei teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį, tobulinimo, užtikrinant tarnybos buhalterinės apskaitos organizavimą, kontrolę bei tikslingą tarnybai skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
 34. vadovaujantis raštvedybos reikalavimais, organizuoja apskaitos dokumentų tvarkymą, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą; organizuoja dokumentų parengimą archyvavimui pagal teisės aktų nustatyta tvarką bei jų perdavimą archyvui;
 35. vykdo darbo plane numatytas užduotis, siekdamas tarnybos darbo plano įgyvendinimo.
 36. vykdo kito apskaitos darbuotojo funkcijas šiam laikinai negalint eiti pareigų, užtikrindamas nepertraukiamą tarnybai nustatytų funkcijų vykdymą;
 37. laiku ir kokybiškai vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, tarnybos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įvykdyti tarnybos veiklos planai.
 38. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, tarnybos direktoriaus įsakymais, tarnybos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.