Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas specialiosiose veiklos srityse:

 1. priima, registruoja ir kaupia gautus advokatų (advokatų padėjėjų), prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, užtikrinant tinkamą dokumentų apskaitą;
 2. tikrina, nagrinėja ir analizuoja advokatų pateiktų prašymų apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pagrįstumą, užtikrindamas teisėtą valstybės lėšų panaudojimą; kontroliuoja teiktų paslaugų laiko dubliavimąsi;
 3. rengia sprendimų dėl apmokėjimo bei atsisakymo apmokėti advokatams už suteiktą antrinę teisinę pagalbą projektus, užtikrindamas atlygio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą teisingą išmokėjimą ir perduoda šiuos duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už atlygio advokatams (advokatų padėjėjams) apmokėjimą ir išlaidų kompensavimą;
 4. vykdo advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, laiko, sugaišto antrinės teisinės pagalbos teikimui, apskaitos kontrolę;
 5. apskaičiuoja apmokėjimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems pirminę teisinę pagalbą, užtikrinant teisingą atlygį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą;
 6. kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo pabaigimą bylose, kuriose paslaugas teikė advokatai (advokato padėjėjai), prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą, bei kaupia duomenis apie antrinės teisinės pagalbos baigtumą, užtikrindamas tinkamą antrinės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
 7. kaupia duomenis apie advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, suteiktą antrinę teisinę pagalbą;
 8. kontroliuoja teismų priteisimus (imta pažyma, neimta, priteista, sumokėta visa /nevisa, motyvai, apskaitoma suma, prašoma apmokėti, apmoka/neapmoka, perduoda teisininkui;
 9. apskaičiuoja antrinės teisinės pagalbos išlaidų mokėtiną dalį ir rengia pranešimus asmenims apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas bei jų pareigą įmokėti į valstybės biudžetą įmokas padengiančias visas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas ar jų dalį;
 10. teikia pranešimus tarnybos darbuotojui, atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, dėl visų ATP išlaidų ar jų dalies apmokėjimo asmenims, kuriems buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba;
 11. priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti bylinėjimosi išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą;
 12. priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti kelionių į veiksmų atlikimo vietą ir atgal išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą;
 13. ruošia pažymas teismui dėl valstybės patirtų išlaidų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, perduoda jas pasirašyti už tai atsakingam tarnybos darbuotojui ir savalaikiai perduoda pažymas teismui;
 14. analizuoja ir tikrina advokatų, nuolat teikiančių ATP, pranešimus dėl ATP teikimo užbaigimo ir registruoja tinkamus baigimus  „Kontoroje“;
 15. esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams, raštu informuoja  asmenis gavusius valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 16. laikinai vykdo kito tarnybos Finansų skyriaus  tarnautojo funkcijas, jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimą;
 18. parengia ir perduoda rengiamus ir tvarkomus dokumentus į Tarnybos archyvą;
 19. vykdo darbo plane numatytas užduotis;