Pareigų aprašymas Spausdinti

KAUNO SKYRIAUS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOS SPECIALISTAS

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja gyventojus, pirminę teisinę pagalbą teikiančius ir kitus asmenis apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas.

2. Tvarko ir apskaito asmenų prašymus suteikti teisinę pagalbą, mediacijos ir kitų Kauno skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų teikimą, užtikrindamas asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą.

3. Nagrinėja asmenų pateikiamus prašymus ir su jais susijusius dokumentus suteikti antrinę teisinę pagalbą, nutraukti antrinę teisinę pagalbą, pakeisti advokatą, teikiantį antrinę teisinę pagalbą, ir kita, suteikti mediacijos ir kitas paslaugas, dėl kurių skyrius rengia sprendimų (atsakymų) projektus bei priima dėl jų sprendimų ar kitų rašytinių dokumentų projektus, tvarko ir saugo Tarnybos priimtus sprendimus bei kitus rašytinius dokumentus iki perdavimo archyvui bei paruošia juos archyvavimui.

4. Registruoja sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo (atsisakymo suteikti, nutraukimo, pakeitimo, baigimo ir pan.), kitus rašytinius dokumentus, užtikrindamas tinkamą sprendimų priėmimą ir atsakymų parengimą, išsamų duomenų apie priimtus sprendimus bei kitus parengtus rašytinius dokumentus saugojimą.

5. Kontroliuoja ar antrinės teisinės pagalbos teikimo eigoje neatsirado aplinkybių sudarančių pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją ir kt., bei rengia atitinkamų sprendimų projektus, tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo teisėtumą.

6. Kontroliuoja mediacijos paslaugų teikimo eigą bei esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą;

7. Nagrinėja institucijų ir asmenų prašymus ir skundus susijusius su antrinės teisinės pagalbos ir mediacijos paslaugų teikimu ir rengia sprendimų/atsakymų dėl šių skundų projektus, užtikrinant problemų išsprendimą.

8. Kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo eigą, kiek leidžia su advokatais sudarytos antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartys bei rengia ir pateikia vykdomos kontrolės išvadas bei pasiūlymus, tuo užtikrindamas tinkamą sutarčių dėl teisinės pagalbos teikimo vykdymo kontrolę.

9. Veda ir formuoja asmenų gaunančių antrinę teisinę pagalbą ir mediacijos paslaugas bylas, jas apskaito ir saugo iki perdavimo archyvui; paruošia dokumentus archyvavimui.

10. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimą.