Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOS SPECIALISTAS

FUNKCIJOS

1. Rengia sprendimų atsisakyti ar dalinai atsisakyti išmokėti užmokestį asmenims, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ar mediacijos paslaugas, projektus, remiantis tarnybos darbuotojo, atsakingo už užmokesčio apskaičiavimą ar sugaišto laiko apskaitą, pateikta informacija ir kitais duomenimis.

2. Esant teisiniam pagrindui, rengia prašymų (skundų) ir su tuo susijusius papildomų dokumentų projektus (paaiškinamieji raštai dėl pašto išlaidų ir pan.) teismams priimti atitinkamus procesinius sprendimus valstybės patirtų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų priteisimo ar išieškojimo klausimais.

3. Koordinuoja skyrių darbą valstybės patirtų teisinės pagalbos teikimo išlaidų išieškojimo klausimu.

4. Fiksuoja, kaupia, kontroliuoja ir analizuoja duomenis apie valstybės patirtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą.

5. Analizuoja teismų sprendimus kuriuose buvo išspręstas (turėjo būti išspręstas) valstybės patirtų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų priteisimo klausimas iš asmenų kuriems teisinė pagalba nebuvo teikta ir iš asmenų, kuriems teisinė pagalba buvo teikta visų rūšių bylose.

6. Esant teisiniam pagrindui, rengia prašymų (skundų) teismams projektus išlaidų apmokėjimo klausimais (ekspertizės skyrimo klausimais ir kitų valstybės patiriamų išlaidų klausimais).

7. Priskirtoje veiklos srityje rengia kitus procesinius dokumentus, juos registruoja bei atstovauja Tarnybai visų instancijų ir rūšių teismuose.

8. Esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams, raštu informuoja  asmenis gavusius valstybės garantuojamą teisinę pagalbą apie jų pareigą įmokėti į valstybės biudžetą įmokas padengiančias visas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas ar jų dalį.

9. Analizuoja tarnybos ir jos padalinių praktiką apskaičiuojant valstybės patirtas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas ir pateikiant teismams atitinkamus prašymus/pažymas.

10. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo tarnybos ir jos skyrių vidaus darbo tvarkų parengimą priskirtoje veiklos srityje, kontroliuoja jų laikymąsi.

11. Nuolat kontroliuoja priskirtų teismo bylų procesinius veiksmus interneto svetainėje e.teismas.lt ir užtikrina procesinių dokumentų ir kitų dokumentų gavimą, parengimą bei pateikimą teismui teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

12. Nustatyta tvarka kaupia priskirtų užbaigtų bylų duomenis teismų praktikos apibendrinimui ir nustatyta tvarka apibendrina teismų praktiką.