Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. pagal priskirtas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
 2. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarnybos teisės skyriaus ir Tarnybos teritorinių skyrių veiklą priskirtoje veiklos srityje, užtikrina Kokybės vadybos sistemos valdymą;
 3. užtikrina, kad įgyvendinant tarnybos veiklos ir darbo planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami darbo, finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
 4. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant tarnybos direktoriaus pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;
 5. analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį organizuojant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo, žalos atlyginimo asmenims nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo pagerinimo srityse;
 6. tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose pagal savo kompetenciją;
 7. kartu su Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, atlieka teisės skyriaus ir teritorinių skyrių veiklos analizę, teikia pasiūlymus šiais klausimais Tarnybos direktoriui;
 8. vertina teisės skyriuje ir teritoriniuose skyriuose gautus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl asmenų pateiktų pareiškimų, prašymų ir skundų parengimą;
 9. kontroliuoja procesinių dokumentų parengimą, organizuoja Tarnybos atstovavimą visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijose Tarnybos veiklos klausimais, užtikrindamas tinkamą ir savalaikį Tarnybos teisių bei teisėtų interesų gynimą;
 10. organizuoja bei kontroliuoja tarnybos veiklos bei darbo plano vykdymą;
 11. organizuoja ir kontroliuoja kaupimą ir sisteminimą informacijos apie Tarnybos teisės skyriaus ir teritorinių padalinių atliekamas funkcijas ir veiklos bei darbo planų įgyvendinimą;
 12. apibendrina tarnybos teisės skyriaus ir teritorinių skyrių vedėjų veiklos rezultatus, dalyvauja rengiant ataskaitas apie Tarnybos veiklą, užtikrindamas savalaikį ataskaitų parengimą ir skyrių vedėjų veiklos vertinimą;
 13. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus su Tarnybos kompetencija susijusiais klausimais, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo šiose srityse;
 14. rengia ir teikia išvadas dėl Tarnybos kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
 15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tarnybos direktoriaus pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimo;
 16. Tarnybos direktoriui laikinai nesant atlieka Tarnybos direktoriaus funkcijas;
 17. organizuoja Tarnybos interneto svetainės tinkamą administravimą ir informacijos patalpinimą apie įstaigos veiklą;
 18. Tarnybos direktoriui padeda skleisti informaciją apie tarnybos veiklą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką;
 19. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Tarnybą, operatyviai ir sistemingai renka žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Tarnybos veikla, ją analizuoja, reaguoja į pasirodančią netikslią informaciją;
 20. analizuoja savivaldybių metines ataskaitas susijusias su pirminės teisines teisinės pagalbos teikimu, jas apibendrina ir parengia (sukaupia) siūlymus pirminės teisinės pagalbos tobulinimui.