• VADOVYBĖ
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, Skype: vgtptvilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Poželienė
  Asta Slidziauskienė
 • FINANSŲ SKYRIUS
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ingrida Skebė
  Kristina Saliamonavičienė
  Inga Latakienė
  Elžbeta Baliukevič
  Ivona Lichtarovič
  Justė Mikolaitienė
  Vaiko auginimo atostogose
  Sabina Možeikienė
  Vaiko auginimo atostogose
  Viktorija Makutonovičienė
  Vaiko auginimo atostogose

  FINANSŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Finansų skyriaus uždaviniai yra šie:

  • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą;
  • užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • užtikrinti tikslingą Tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, vykdomų programų apskaitos ir atskaitomybės sudarymą;
  • užtikrinti užmokesčio ir kitų turėtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų antrinės teisinės pagalbos paslaugų teikėjams, užmokesčio mediatoriams, taip pat užmokesčio už suteiktą pirminę teisinę pagalbą viešosioms įstaigoms ir (ar) advokatams, kai įstatymo nustatytais atvejais, Tarnyba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą, mokėjimą;
  • užtikrinti antrinės teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimą ir išieškojimą, kai išlaidos turi būti išieškomos iš  asmenų, kuriems buvo teikiama antrinė teisinė pagalba bei šių išlaidų priteisimą iš bylas pralaimėjusių, ar iš dalies pralaimėjusių šalių;
  • nuolat tobulinti apskaitos metodus, pasitelkus naujausias kompiuterizavimo galimybes bei tinkamai pasirenkant apskaitos procedūrų taisykles.

  Finansų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja ir tvarko buhalterinę apskaitą VSAKIS, FVAIS, BIUDŽETAS ir kitose informacinėse sistemose bei programose, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, tarnybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką (tvarką) ir sąskaitų planą bei kitus teisės aktus, užtikrindamas teisės aktais nustatytą bei teisėtą buhalterinės apskaitos vedimą;
  • vykdo išankstinę bei einamąją finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta, vizuoja numatytoms išlaidoms paruoštus projektus, vadovaujantis metine sąmata;
  • rengia ir Tarnybos direktoriui pritarus teikia asignavimų valdytojui Tarnybos biudžeto projektą, vykdo ir kontroliuoja sąmatų vykdymą bei organizuoja jų finansavimą;
  • rengia Tarnybos finansines tarpines ir metinę atskaitomybes (ę) bei biudžeto įvykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas (ą) ir, vadovui pasirašius, teikia jas (ją) asignavimų valdytojui, pagrįsdamas Tarnybai skirtų lėšų panaudojimą;
  • teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, turto racionalaus panaudojimo ir kitais darbo organizavimo klausimais;
  • vykdo biudžeto, specialiųjų programų, tikslinių, pavedimų lėšų ir iš kitų fondų skirtų lėšų apskaitą, sudaro ir pasirašo buhalterinės apskaitos dokumentus, kontroliuoja, tvarko ir atlieka operacijas, susijusias su banku;
  • užtikrindamas savalaikius atsiskaitymus valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras, ruošia ir atlieka mokėjimo pavedimus programoje iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams ir į įstaigos sąskaitą;
  • užtikrina užmokesčio už teiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, baudžiamųjų bylų koordinavimą, mediacijos paslaugas apskaičiavimą ir išmokėjimą šias paslaugas teikusiems asmenims, užtikrindamas savalaikį ir tikslų užmokesčio išmokėjimą;
  • užtikrina tinkamą išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, mediacijos paslaugų teikimu apskaitą ir šių išlaidų apmokėjimą jas teikiančioms institucijoms arba  teisės aktų ir (ar) vidaus teisės aktų nustatyta tvarka  kompensavimą jas patyrusiems asmenims;
  • kontroliuoja asmenų gaunančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidų (DNR ekspertizei atlikti, neveiksnumui nustatyti ir kt.) sumokėjimą į teismo depozitinę sąskaitą ar paslaugas teikiančioms įmonėms įstaigoms ar organizacijoms ir jų sugrąžinimą į Tarnybos biudžetą, esant nustatytiems pagrindams, užtikrindamas savalaikį išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu padengimą;
  • organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą (pažymų) parengimą, tame tarpe pasirašymą, ir pateikimą teismui ir advokatui (jų padėjėjams);
  • fiksuoja, kaupia, analizuoja, sistemina ir pateikia duomenis apie visas patirtas antrinės teisinės pagalbos išlaidas baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose;
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu organizuoja apskaičiavimą ir kontroliuoja teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, kai išlaidos turi būti išieškomos iš  asmenų, kuriems buvo teikiama antrinė teisinė pagalba;
  • skaičiuoja ir išmoka Tarnybos darbuotojams atlyginimus ir kitas išmokas, užtikrindamas savalaikį ir pagrįstą atsiskaitymą už darbą;
  • rengia pagal darbuotojų ir advokatų prašymus pažymų apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (užmokestį) ir kitas išmokas projektus;
  • teikia informaciją už viešuosius pirkimus atsakingam asmeniui apie finansinius išteklius įsigyti prekėms, paslaugoms, materialiajam ir nematerialiajam turtui;
  • organizuoja ir dalyvauja atliekant Tarnybos metinę inventorizaciją;
  • užtikrina teisingą ir laiku atsiskaitymą su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, Tarnybos darbuotojais, valstybės tarnautojais, advokatais (jų padėjėjais), mediatoriais ir kitais ūkio subjektais;
  • kontroliuoja Tarnybos sudaromų sutarčių su tiekėjais vykdymą, rengia tarpusavio atsiskaitymų su tiekėjais suderinimo aktų projektus;
  • registruoja Tarnybos skolininkus, juos apskaito, rengia skolų suderinimo aktus apie atsiradusias skolas bei sąskaitas apmokėjimui, siekdamas sugrąžinti Tarnybos biudžeto lėšas;
  • vizuoja ataskaitų paramos davėjams apie panaudotas paramos lėšas projektus, užtikrindamas efektyvų paramos lėšų panaudojimą;
  • rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų, sprendimų projektus, susijusius su buhalterine apskaita ir užmokesčio už suteiktas paslaugas paslaugų teikėjams apmokėjimu;
  • veda Tarnybos darbuotojų darbo laiko apskaitą bei atostogų apskaitą, užtikrindamas tinkamą atlyginimų ir kitų išmokų apskaičiavimą, išmokėjimą ir darbo laiko kontrolę;
  • rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus, susijusias su Tarnyboje dirbančių asmenų atostogomis, komandiruotėmis, specialiais darbo grafikais;
  • organizuoja vidaus tvarkų, taisyklių parengimą skyriui priskirtų funkcijų klausimais;
  • vadovaujantis raštvedybos reikalavimais, organizuoja tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą, iki parengiant ir perduodant buhalterinius dokumentus į Tarnybos archyvą;
  • informuoja Tarnybos direktorių apie pastebėtus finansinės drausmės pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus, teikia pasiūlymus, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus panaudojimas;
  • konsultuoja Tarnybos darbuotojus ir valstybės tarnautojus skyriaus veiklos klausimais;
  • bendrauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, komisijomis, darbo grupėmis, keičiasi reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia skyriaus funkcijoms įgyvendinti;
  • atlieka kitas funkcijas būtinas Tarnybos veiklai užtikrinti.
 • BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Ašmianienė
  Toma Malciūtė-Kazlauskienė

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Bendrųjų reikalų skyriaus uždaviniai yra šie:

  • užtikrinti mediacijos teikiamą;
  • koordinuoti ir vykdyti Tarnyboje viešuosius pirkimus, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
  • užtikrinti viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  • padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
  • organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
  • organizuoti ir užtikrinti sutarčių su asmenimis, teikiančiais antrinės teisinės pagalbos, mediacijos ir pirminės teisinės pagalbos paslaugas sudarymą;
  • koordinuoti komunikaciją formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį, skatinti bendradarbiavimą taro įvairių grupių;
  • užtikrinti metodinės pagalbos kitiems skyriams teikimą ir vidaus teisės aktų parengimą priskirtoje veiklos srityje;

  Bendrųjų reikalų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • užtikrina pirminės teisinės pagalbos teikimą, sudarant sutartis su viešosiomis įstaigomis ir (ar) advokatais;
  • priima sprendimus dėl mediatorių paskyrimo mediacijai;
  • parenka ir skiria mediatorius iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo;
  •  organizuoja mediatorių kvalifikacinį egzaminą ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo bei Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nustatytais atvejais su mediatoriais teisingumo ministro nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl mediacijos paslaugų teikimo ir kontroliuoja, kaip vykdomos šios sutartys;
  • sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą;
  • informuoja gyventojus apie ginčo spendimo mediacijos būdu galimybes ir sąlygas;
  • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus dėl mediatorių veiksmų vykdant mediaciją;
  • statistiniais tikslais kaupia ir apibendrina informaciją apie mediacijos trukmę, mediatorių, įrašytų į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, darbo krūvį, įvykdytų mediacijų skaičių, mediacijos paslaugų kainas ir kitą su mediacija susijusią informaciją;
  • tvarko psichologų sąrašą;
  • laikinai pašalina psichologo duomenis iš psichologų sąrašo ir teikia siūlymus psichologams kelti kvalifikaciją jeigu per vienų metų laikotarpį iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ir (ar) teismo gauna tris ar daugiau pranešimų apie psichologo kompetenciją;
  • atsižvelgdamas į Tarnybai patvirtintus asignavimus, vykdo viešuosius pirkimus, rengia investicijų projektus ir juos įgyvendina;
  • nustato pirkimų poreikį, rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją, rengia ataskaitas apie vykdomus ir (arba) įvykdytus viešuosius pirkimus ir pateikia teisės aktuose nustatytoms institucijoms, rengia Tarnybos sudaromų sutarčių projektus, susijusius su viešaisiais pirkimais, taip pat sutarčių pakeitimų ir nutraukimų projektus, derina juos su atitinkamais Tarybos administracijos padaliniais;
  • vykdo sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių apskaitą ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • vykdo Tarnybos visas kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas personalo valdymo, personalo atrankos, stažo skaičiavimo, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo srityse, atsako už darbuotojų asmens bylų tinkamą sudarymą ir saugojimą, užtikrinant galimybę tarnautojams ir darbuotojams naudotis jiems suteiktomis teisėmis ir vykdyti pareigas;
  • tvarko Tarnybos valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS), užtikrinant tarnautojų ir darbuotojų duomenų tinkamą įvedimą, pateikimą, panaikinimą;
  • užtikrina ir kontroliuoja „LITEKO“ elektroninių paslaugų posistemėje bylų peržiūrėjimą, susipažįsta su teismų procesais, elektroninių ryšių priemonėmis gaunamus teismų dokumentus perduoda registravimui, per „LITEKO“ VEP posistemį formuoja ir teismams teikia Tarnybos parengtus procesinius dokumentus kitus papildomus dokumentus;
  • rengia ir organizuoja asmenų, pageidaujančių teikti antrinę teisinę pagalba ir mediacijos paslaugas atrankos konkursus (atrankos procedūras), užtikrindamas vieša ir tinkamą pretendentų atranką šių paslaugų teikimui;
  • rengia ir registruoja sutarčių su asmenimis, teikiančiais antrinės teisinės pagalbos, mediacijos, projektus, siekiant užtikrinti teisėtumą ir atlieka teisinės pagalbos teikimo kontrolę pagal sutartis su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą;
  • veda, tvarko, apskaito bei saugo asmenų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, mediacijos, pirminės teisinės pagalbos paslaugas, bylas iki jų perdavimo archyvui, saugo jose esančių duomenų konfidencialumą;
  • rengia sutarčių su institucijomis ir įstaigomis (išskyrus viešųjų pirkimų) projektus;
  • rengia teisės aktų projektus su Tarnybos kompetencija susijusiais klausimais, rengia ir teikia išvadas dėl Tarnybos kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
  • rengia Tarnybos ir jos skyrių vidaus darbo tvarkas, aprašus, taisykles ir kitus vidaus administravimo teisės aktus, kontroliuoja jų laikymąsi;
  • rengia procesinius dokumentus, juos registruoja bei atstovauja Tarnybai visų instancijų ir rūšių teismuose;
  • nustatyta tvarka kaupia priskirtų užbaigtų bylų duomenis teismų praktikos apibendrinimui;
  • analizuoja teisinės pagalbos teikimo žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms ir mediacijos paslaugu teikimo praktiką, teikia siūlymus dėl vidaus tvarkų bei teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį tobulinimo, užtikrindamas tinkamą ir visapusišką vidaus tvarkų ir teisės aktų, reguliuojančių šias sritis, funkcionavimą;
  • teikia metodinę pagalbą Tarnybos teritoriniuose padaliniuose dirbantiems asmenims antrinės teisinės pagalbos teikimo, mediacijos, žalos atlyginimo paslaugų teikimo klausimais;
  • atlieka analizę, rengia išvadas bei teikia nuomonę Tarnybos direktoriaus pavestais klausimais;
  • rengia įsakymų, išskyrus finansų ir apskaitos klausimais, projektus, užtikrindamas Tarnybos viešojo bei vidaus administravimo dokumentų teisėtumą;
  • padeda Tarnyboje ir jos teritoriniuose padaliniuose organizuoti darbu saugą ir darbuotojų instruktavimą, sudarant ir užtikrinant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, taikant visas prevencines priemones, skirtas darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti;
  • padeda Tarnyboje ir jos teritoriniuose padaliniuose organizuoti priešgaisrinę apsaugą, užtikrinant gaisrų prevencijos organizavimą ir jos priežiūrą;
  • organizuoja ir vykdo tarptautinių delegacijų priėmimą ir Tarnybos veiklos pristatymą;
  • organizuoja ir vykdo Tarnybos interneto svetainės tinkamą administravimą ir informacijos talpinimą;
  • Tarnybos direktoriui padeda skleisti informaciją apie Tarnybos veiklą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką;
  • koordinuoja Tarnybos darbą vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;
  • padeda rengti Tarnybos metines veiklos ataskaitos ir statistinės ataskaitos projektus;
  • priskirtoje veiklos srityje fiksuoja, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
  • vykdo darbo plane numatytas užduotis.
 • KOORDINAVIMO IR PARINKIMO SKYRIUS

  KOORDINAVIMO IR PARINKIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Koordinavimo ir parinkimo skyriaus uždaviniai yra šie:

  • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoti ir užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose;
  • užtikrinti psichologo dalyvavimą vykdant nepilnamečių ar specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų apklausas baudžiamajame procese;

  Koordinavimo ir parinkimo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose;
  • nagrinėja ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūrų ir teismų prašymus dėl gynėjo parinkimo, parinkto gynėjo pakeitimo advokato parinkimo, pakeitimo nepilnamečiams ir kitų specialių poreikių turintiems asmenims, informuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnus, prokurorus ir teisėjus apie parinktus gynėjus, atstovus, rengia sprendimų dėl atsisakymo parinkti gynėją ar pakeisti gynėją projektus;
  • nagrinėja kitus ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūrų ir teismų prašymus;
  • nagrinėja ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų skundus, rengia atsakymų pagal gautus skundus projektus;
  •  registruoja ir tikrina advokatų nuolat teikiančių antrinė teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose duomenis apie suteiktą antrinę teisinę pagalbą, kontroliuoja advokatų darbo krūvį;
  •  renka ir kaupia duomenis koordinuojant antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, užtikrina tinkamą dokumentų perdavimą į Tarnybos archyvą;
  • padeda pasirinkti apklausoje galintį dalyvauti psichologą darbo dienomis ir darbo valandomis jeigu ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui nepavyksta išsikviesti psichologo;
  • užtikrina valstybės patirtų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų priteisimą iš asmenų, kuriems teisinė pagalba nebuvo teikta ir iš asmenų, kuriems teisinė pagalba buvo teikta visų rūšių bylose;
  • rengia teisės aktų projektus su Tarnybos kompetencija susijusiais klausimais, rengia ir teikia išvadas dėl Tarnybos kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
  • nustatyta tvarka kaupia priskirtų užbaigtų bylų duomenis teismų praktikos apibendrinimui;
  • atlieka analizę, rengia išvadas bei teikia nuomonę Tarnybos direktoriaus  pavestais klausimais;
  • padeda Tarnyboje ir jos teritoriniuose padaliniuose organizuoti darbu saugą ir darbuotojų instruktavimą, sudarant ir užtikrinant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, taikant visas prevencines priemones, skirtas darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti;
  • priskirtoje veiklos srityje fiksuoja, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
  • vykdo darbo plane numatytas užduotis.
 • VILNIAUS SKYRIUS
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, Skype: vgtptvilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irmantas Skauranskas
  Persons service in english and russian language
  Persons service in russian language
  Gintaras Stundžia
  Augustė Valeikaitė
  Karina Antonovič

  VILNIAUS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Vilniaus skyriaus uždaviniai:

  • užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti mediacijos vykdymą;
  • pagal prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, rinkti informaciją reikalingą prašymų nagrinėjimui;
  • užtikrinti tinkamą užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, kitų išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos paslaugų teikimu bei teisinės pagalbos teikimo išlaidų apskaičiavimą;
  • užtikrinti duomenų apie Skyriaus suteiktas paslaugas kaupimą;
  • bendradarbiauti su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais asmenimis ir šią pagalbą organizuojančiomis savivaldybių institucijomis bei teikti jiems metodinė pagalbą;
  • užtikrinti tinkamą skundų nagrinėjimą bei procesinių dokumentų parengimą.

  Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • teikia gyventojams informaciją apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo, mediacijos paslaugų gavimo ir teikimo sąlygas;
  • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo numatytais atvejais teikia pirminę teisinę pagalbą;
  • renka iš valstybinių ir nevalstybinių registrų duomenis, reikalingus parengti sprendimus ir kitus rašytinius dokumentus ar teikti konsultacijas susijusias su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, mediacijos paslaugų teikimu;
  • nagrinėja prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, dėl mediacijos paslaugų gavimo ir su jais susijusius dokumentus, taip pat kitus prašymus, skundus, raštus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • parengia sprendimus ir kitus rašytinius dokumentus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • tikrina, ar neišnyko sąlygos, kurių pagrindu asmenys gauna antrinę teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, ar neatsirado naujos sąlygos, kurioms atsiradus tokie asmenys praranda teisę gauti šias paslaugas;
  • užtikrina valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, mediacijos vykdymo teisėtumą priimdamas atitinkamus sprendimus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo klausimais, jeigu paslaugų teikimo eigoje atsirado aplinkybės sudarančios pagrindą nutraukti paslaugų teikimą, pakeisti paslaugų teikimo apimtis, pagrindą, paslaugos teikėjus ir kt;
  • priima prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, surenka duomenis, reikalingus priimti sprendimus žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms klausimu bei perduoda šiuos duomenis bei dokumentus institucijoms, priimančioms atitinkamus sprendimus;
  • priima sprendimus suteikti pirminę teisinę pagalbą, kai pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoja Skyrius;
  • priima ir nagrinėja asmenų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą ir mediacijos paslaugas Skyriaus veiklos teritorijoje, prašymus apmokėti užmokestį už suteiktas paslaugas ir atlyginti kitas išlaidas, susijusias antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos  paslaugų teikimu;
  • organizuoja ir kontroliuoja sprendimų apmokėti  už suteiktas antrinės teisinės pagalbos teikimo, mediacijos paslaugas ir kitas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos vykdymu projektų parengimą bei užtikrina šių išlaidų apskaitymą;
  • organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, pažymų parengimą bei pateikimą teismui ir asmeniui teikiančiam antrinę teisinę pagalbą;
  • rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybai visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijos Skyriaus veiklos klausimais;
  • fiksuoja, kaupia, analizuoja, sistemina duomenis apie gautis prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, kitus prašymus, skundus, pagal juos priimtus sprendimus it kontroliuoja jų vykdymo eigą;
  • užtikrina dokumentų valdymo, saugojimo ir naudojimo taisyklių laikymąsi Skyriuje, užtikrindamas  tinkamą duomenų kaupimą, asmenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
  • kontroliuoja Skyriaus patalpų valymą ir priežiūrą, palaiko tvarką patalpose, užtikrindamas jų atitikimą higienos bei kitų normų reikalavimams;
  • organizuoja Skyriui patikėtų materialinių vertybių ir turto apsaugą;
  • nustato Skyriaus ir Skyriaus teritorijos antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatų poreikį kanceliarinėms bei kitoms prekėms ir informuoja apie jį Tarnybos darbuotoją atsakingą už pirkimų organizavimą, užtikrindamas darbuotojų bei advokatų aprūpinimą kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
  • kontroliuoja Skyriaus patalpų tinkamą naudojimą ir apsaugą, vykdo Tarnybos direktoriaus nustatytus Skyriaus patalpų priežiūros reikalavimus, užtikrindamas tinkamą patalpų apsaugą ir eksploatavimą;
  • vykdo Tarnybos darbo plane numatytas užduotis Skyriui paskirtose veiklos srityse;
  • apibendrina Skyriaus darbuotojų/tarnautojų veiklos rezultatus, rengia ataskaitas apie Skyriaus veiklą, užtikrindamas ataskaitų parengimą ir Skyriaus dirbančiųjų veiklos vertinimą;
  • užtikrina Tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymų ir pavedimų vykdymą;
  • bendradarbiauja su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais asmenimis ir šią pagalbą organizuojančiomis savivaldybės institucijomis bei teikia joms metodinę pagalbą;
  • bendrauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, komisijomis, darbo grupėmis, keičiasi reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Skyriaus funkcijoms įgyvendinti;
  • teikia Tarnybai pasiūlymus dėl Tarnybos ir Skyriaus veiklos tobulinimo;
  • atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu Skyriui pavestas funkcijas.
 • KAUNO SKYRIUS
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kęstučio g. 21, LT-44320 Kaunas, Skype: vgtptkaunas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sandra Šmulaitė
  Persons service in english language
  Ofelija Gontarskytė
  Eglė Žulienė
  Gražina Žilinskienė
  Žaneta Tacionienė
  Regvita Alksnė
  Irena Misočenkienė
  Daiva Šaparavičienė
  Monika Urbantienė
  Rita Čepulienė
  Airida Marčienė

  KAUNO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Kauno skyriaus uždaviniai:

  • užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti neteisminės mediacijos vykdymą;
  • pagal prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimus padarytą žalą ir prašymus avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą rinkti informaciją, reikalingą prašymų nagrinėjimui;
  • užtikrinti palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas;
  • užtikrinti tinkamą ir savalaikį užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, kitų išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos paslaugas bei teisinės pagalbos teikimo išlaidų apskaičiavimą;
  • užtikrinti duomenų apie skyriaus suteiktas paslaugas ir šių paslaugų teikimu patirtas išlaidas kaupimą;
  • bendradarbiauti su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais asmenimis ir šią pagalbą organizuojančiomis savivaldybių institucijomis bei teikti jiems metodinę pagalbą;
  • užtikrinti tinkamą skundų nagrinėjimą bei procesinių dokumentų parengimą.

  Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • teikia gyventojams informaciją apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo tvarką ir sąlygas, mediacijos paslaugų gavimo sąlygas;
  • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais teikia pirminę teisinę pagalbą;
  • renka iš valstybinių ir nevalstybinių registrų duomenis, reikalingus parengti sprendimus ir kitus rašytinius dokumentus ar teikti konsultacijoms susijusioms su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu;
  • nagrinėja prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, prašymus dėl mediacijos paslaugų gavimo ir su jais susijusius dokumentus, taip pat kitus prašymus, skundus, raštus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • parengia sprendimus  ir kitus rašytinius dokumentus antrinės teisinės pagalbos teikimo, mediacijos paslaugų teikimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • tikrina, ar neišnyko sąlygos, kurių pagrindu asmenys gauna antrinę teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, ar neatsirado naujos sąlygos, kurioms atsiradus  tokie asmenys praranda teisę gauti šias paslaugas;
  • užtikrina valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo teisėtumą, mediacijos paslaugų teikimo teisėtumą, priimdamas atitinkamus sprendimus antrinės teisinės pagalbos teikimo ir mediacijos paslaugų teikimo klausimais, jeigu paslaugų teikimo eigoje atsirado aplinkybės sudarančios pagrindą nutraukti paslaugų teikimą, pakeisti paslaugų teikimo apimtis, pagrindą, paslaugos teikėjus ir kt.;
  • priima prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, surenka duomenis, reikalingus priimti sprendimus žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms klausimu bei perduota šiuos duomenis bei dokumentus institucijoms, priimančioms atitinkamus sprendimus;
  • priima sprendimus suteikti pirminę teisinę pagalbą, kai pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoja skyrius;
  • pagal kompetenciją atlieka 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009 1 10, p. 1) nustatytas centrinės institucijos funkcijas;
  •  bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ši pagal Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymą atlieka centrinės institucijos funkcijas;
  • nagrinėja gaunamus prašymus pagal 2003-01-27 Tarybos direktyvą 2003/8/EB ir  1980 m. Hagos konvenciją bei organizuoja atsakymų parengimą;
  •  priima ir nagrinėja asmenų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą ir mediacijos paslaugas Skyriaus veiklos teritorijoje, prašymus apmokėti užmokestį už suteiktas paslaugas ir atlyginti kitas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos paslaugų teikimu;
  • organizuoja ir kontroliuoja sprendimų apmokėti už suteiktas antrinės teisinės pagalbos teikimo, mediacijos paslaugas ir kitas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos teikimu projektų parengimą, bei užtikrina šių išlaidų apskaitymą;
  • organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, pažymų parengimą bei pateikimą teismui ir asmeniui teikiančiam antrinę teisinę pagalbą;
  • rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybai visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijose Skyriaus veiklos klausimais;
  • fiksuoja, kaupia, analizuoja, sistemina duomenis apie gautus prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, kitus prašymus, skundus, pagal juos priimtus sprendimus ir kontroliuoja jų vykdymo eigą;
  • užtikrina dokumentų valdymo, saugojimo ir naudojimo taisyklių laikymąsi skyriuje, užtikrindamas tinkamą duomenų kaupimą, asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
  • kontroliuoja skyriaus patalpų valymą ir priežiūrą, palaiko tvarką patalpose, užtikrindamas jų atitikimą higienos bei kitų normų reikalavimams;
  • organizuoja Skyriui patikėtų materialinių vertybių ir turto apsaugą;
  • nustato skyriaus ir skyriaus teritorijos antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatų poreikį kanceliarinėms bei kitoms prekėms ir informuoja apie jį tarnybos darbuotoją atsakingą už pirkimų organizavimą, užtikrindamas savalaikį darbuotojų bei advokatų aprūpinimą kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
  • kontroliuoja skyriaus patalpų tinkamą naudojimą ir apsaugą, vykdo tarnybos direktoriaus nustatytus skyriaus patalpų priežiūros reikalavimus, užtikrindamas tinkamą patalpų apsaugą ir eksploatavimą;
  • vykdo Tarnybos darbo plane numatytas užduotis skyriui priskirtose veiklos srityse;
  • apibendrina skyriaus darbuotojų/tarnautojų veiklos rezultatus, rengia ataskaitas apie skyriaus veiklą, užtikrindamas savalaikį ataskaitų parengimą ir skyriaus dirbančiųjų veiklos vertinimą;
  • užtikrina Tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymų ir pavedimų vykdymą;
  • bendradarbiauja su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais asmenimis ir šią pagalbą organizuojančiomis savivaldybės institucijomis bei teikia joms metodinę pagalbą;
  • bendrauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, komisijomis, darbo grupėmis, keičiasi reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia skyriaus funkcijoms įgyvendinti;
  • teikia Tarnybai pasiūlymus dėl Tarnybos ir skyriaus veiklos tobulinimo;
  • atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu skyriui pavestas funkcijas.
 • ŠIAULIŲ SKYRIUS
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai, Skype: vgtptsiauliai; vgtptpanevezys
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Smirnovas
  Persons service in english, russian and german languages
  Jolanta Andriejauskienė
  Dovilė Fokienė
  Erika Dapkuvienė
  Indrė Gelažėlytė
  Rasa Matulevičienė
  Jūratė Milašienė
  Aistė Zanini
  Raminta Daunytė
  Vaiko auginimo atostogose

  ŠIAULIŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  Šiaulių skyriaus uždaviniai:

  • užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą;
  • užtikrinti mediacijos vykdymą;
  • pagal prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, rinkti informaciją reikalingą prašymų nagrinėjimui;
  • užtikrinti tinkamą užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, kitų išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos paslaugų teikimu bei teisinės pagalbos teikimo išlaidų apskaičiavimą;
  • užtikrinti duomenų apie skyriaus suteiktas paslaugas ir su šių paslaugų teikimu patirtų išlaidų kaupimą;
  • bendradarbiauti su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais asmenimis ir šią pagalbą organizuojančiomis savivaldybių institucijomis bei teikti jiems metodinė pagalbą;
  • užtikrinti tinkamą skundų nagrinėjimą bei procesinių dokumentų parengimą.

  Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • teikia gyventojams informaciją apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo, mediacijos paslaugų gavimo ir teikimo sąlygas;
  • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo numatytais atvejais teikia pirminę teisinę pagalbą;
  • renka iš valstybinių ir nevalstybinių registrų duomenis, reikalingus parengti sprendimus ir kitus rašytinius dokumentus ar teikti konsultacijas susijusias su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, mediacijos paslaugų teikimu;
  • nagrinėja prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, dėl mediacijos paslaugų gavimo ir su jais susijusius dokumentus, taip pat kitus prašymus, skundus, raštus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • parengia sprendimus ir kitus rašytinius dokumentus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • tikrina, ar neišnyko sąlygos, kurių pagrindu asmenys gauna antrinę teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, ar neatsirado naujos sąlygos, kurioms atsiradus tokie asmenys praranda teisę gauti šias paslaugas;
  • užtikrina valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, mediacijos vykdymo teisėtumą priimdamas atitinkamus sprendimus antrinės teisinės pagalbos, mediacijos paslaugų teikimo klausimais, jeigu paslaugų teikimo eigoje atsirado aplinkybės sudarančios pagrindą nutraukti paslaugų teikimą, pakeisti paslaugų teikimo apimtis, pagrindą, paslaugos teikėjus ir kt;
  • priima prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, surenka duomenis, reikalingus priimti sprendimus žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms klausimu bei perduoda šiuos duomenis bei dokumentus institucijoms, priimančioms atitinkamus sprendimus;
  • priima sprendimus suteikti pirminę teisinę pagalbą, kai pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoja Skyrius;
  • priima ir nagrinėja asmenų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą ir mediacijos paslaugas skyriaus veiklos teritorijoje, prašymus apmokėti užmokestį už suteiktas paslaugas ir atlyginti kitas išlaidas, susijusias antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos  paslaugų teikimu;
  • organizuoja ir kontroliuoja sprendimų apmokėti  už suteiktas antrinės teisinės pagalbos teikimo, mediacijos paslaugas ir kitas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu ir mediacijos vykdymu projektų parengimą bei užtikrina šių išlaidų apskaitymą;
  • organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, pažymų parengimą bei pateikimą teismui ir asmeniui teikiančiam antrinę teisinę pagalbą;
  • rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybai visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijos Skyriaus veiklos klausimais;
  • fiksuoja, kaupia, analizuoja, sistemina duomenis apie gautis prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, kitus prašymus, skundus, pagal juos priimtus sprendimus it kontroliuoja jų vykdymo eigą;
  • užtikrina dokumentų valdymo, saugojimo ir naudojimo taisyklių laikymąsi Skyriuje, užtikrindamas  tinkamą duomenų kaupimą, asmenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
  • kontroliuoja Skyriaus patalpų valymą ir priežiūrą, palaiko tvarką patalpose, užtikrindamas jų atitikimą higienos bei kitų normų reikalavimams;
  • organizuoja Skyriui patikėtų materialinių vertybių ir turto apsaugą;
  • nustato Skyriaus ir Skyriaus teritorijos antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatų poreikį kanceliarinėms bei kitoms prekėms ir informuoja apie jį Tarnybos darbuotoją atsakingą už pirkimų organizavimą, užtikrindamas darbuotojų bei advokatų aprūpinimą kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
  • kontroliuoja Skyriaus patalpų tinkamą naudojimą ir apsaugą, vykdo Tarnybos direktoriaus nustatytus Skyriaus patalpų priežiūros reikalavimus, užtikrindamas tinkamą patalpų apsaugą ir eksploatavimą;
  • vykdo Tarnybos darbo plane numatytas užduotis Skyriui paskirtose veiklos srityse;
  • apibendrina Skyriaus darbuotojų/tarnautojų veiklos rezultatus, rengia ataskaitas apie Skyriaus veiklą, užtikrindamas ataskaitų parengimą ir Skyriaus dirbančiųjų veiklos vertinimą;
  • užtikrina Tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymų ir pavedimų vykdymą;
  • bendradarbiauja su pirminę teisinę pagalbą teikiančiais asmenimis ir šią pagalbą organizuojančiomis savivaldybės institucijomis bei teikia joms metodinę pagalbą;
  • bendrauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, komisijomis, darbo grupėmis, keičiasi reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Skyriaus funkcijoms įgyvendinti;
  • teikia Tarnybai pasiūlymus dėl Tarnybos ir Skyriaus veiklos tobulinimo;
  • atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu Skyriui pavestas funkcijas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-14