Paslaugos

2012 m. birželio mėn. 19 d. LR Seimas priėmė LR civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo papildymo devintuoju1 skirsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymą, kuriuo buvo paskirtos dvi centrinės institucijos 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau vadinamu – Reglamentas) nustatytoms funkcijoms vykdyti:

  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau vadinama – Sodra) atlieka centrinės institucijos funkcijas pagal Reglamentą atlieka, kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo prievolių išieškojimu, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių.
  • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau vadinama – Teisinės pagalbos tarnyba) pagal minėtą įstatymą rūpinasi visomis kitomis išlaikymo prievolėmis, kylančiomis iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės.  

Šios institucijos yra įpareigotos bendradarbiauti su kitose ES valstybėse narėse esančiomis centrinėmis institucijomis ir tokiu būdu padėti išlaikymo kreditoriams bei skolininkams pareikšti savo teises kitoje valstybėje narėje pateikiant prašymus dėl jau priimtų teismo sprendimų pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo, tokių sprendimų keitimo arba sprendimų priėmimo. Teisinės pagalbos tarnyba ir Sodra taip pat yra įpareigotos keistis informacija, kad nustatytų skolininkų bei kreditorių buvimo vietas, jų pajamas bei turtą. Vykdydamos anksčiau minėtas funkcijas centrinės institucijos privalo padengti savo išlaidas, o tai reiškia, kad visos paslaugos, kurios yra teikiamos pareiškėjams (pvz. informacijos bei duomenų teikimas, prašymų, susijusių su teismų sprendimų pripažinimu, vykdytinumu ir vykdymu, tokių sprendimų keitimu arba sprendimų priėmimu, perdavimas ir priėmimas, su tokiais prašymais susijusio proceso pradėjimas ir t.t.) yra nemokamos, išskyrus konkrečiai Reglamente nustatytus atvejus.

Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis per centrines institucijas visa su išlaikymo prievolėmis susijusi procedūra yra žymiai paprastesnė ir pigesnė, įskaitant ir galimybę išlaikymo kreditoriams naudotis nemokama teisine pagalba kitoje valstybėje narėje, būti atleistiems nuo teismo ir vykdymo proceso išlaidų ir pan.

Pripažinti vykdytinu, vykdyti, priimti ar keisti Lietuvos Respublikos teismo sprendimą dėl jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo prievolės išieškojimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje, pareiškėjai turėtų kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių, adresu Vasario 16 – osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, tel. 8 (443) 26659, faks. 8 (443) 27341, el. paštas [email protected]

Pripažinti vykdytinu, vykdyti, priimti ar keisti Lietuvos Respublikos teismo sprendimą dėl suaugusiųjų išlaikymo prievolės išieškojimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje, pareiškėjai turėtų kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos patarėją Sandrą Šmulaitę, el. paštu [email protected] , tel. 8 700 00 190.

Siekdami užtikrinti išlaikymo kreditoriams ir skolininkams visapusišką pagalbą ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam išlaikymo išmokų išieškojimui, toliau pateikiame informaciją, kaip pagal Reglamentą turi būti pildomi nustatytos formos prašymai ir teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašai.

 

TEISMAMS:

Teismų sprendimų/teisminių susitarimų dėl išlaikymo prievolių išrašų, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma/taikoma pildymo tvarka ir pavyzdys

ASMENIMS:

I. Prašymo formos siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių pildymo tvarka ir pavyzdys

II. Prašymo formos siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių pildymo tvarka ir pavyzdys

 

Centrinės institucijos funkcijų vykdymas dalyje dėl vyresnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolių išieškojimo ES valstybėse narėse pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

 

 

Galimybę kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo Europos Sąjungos valstybėse narėse nustato 2003 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyva Nr. 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (toliau – Direktyva). Pažymėtina, kad Direktyva numato galimybę kreiptis į kitą Europos Sąjungos valstybę narę dėl teisinės pagalbos suteikimo, sprendžiant civilines ir komercines bylas ar vykdant autentiškus dokumentus toje valstybėje narėje.

Kreipiantis dėl teisinės pagalbos pagal Direktyvą, reikia užpildyti nustatytos formos prašymą bei pridėti prašyme nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, t. y. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymą apie turimą turtą bei gaunamas pajamas (už 12 paskutinių mėnesių) bei su reikalavimu susijusius dokumentus. Prašymas ir visi pridedami dokumentai turi būti išversti į toje valstybėje priimtiną kalbą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ( toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 1 dalimi, jeigu byla sprendžiama kitos Europos Sąjungos valstybės narės teisme ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdomas sprendimas, pareiškėjas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ar kuris daugiausia gyvena Lietuvos Respublikoje, turi teisę teisinės pagalbos prašymą ir teisę gauti teisinę pagalbą įrodančius dokumentus pateikti tiesiogiai tos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai arba per teisinės pagalbos prašymus siunčiančią instituciją – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

 Jeigu teisinės pagalbos prašymas siunčiamas per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, vadovaudamasi Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba užtikrina siunčiamų dokumentų vertimą į reikiamą kalbą. Pažymėtina, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi teisę atsisakyti siųsti teisinės pagalbos prašymą, jeigu teisinės pagalbos prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba nustatomos kitos reikšmingos aplinkybės.

Teisinės pagalbos prašymo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje formą (lietuvių bei kitomis kalbomis) galite rasti:

https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-lt.do#action

Teisinės pagalbos formą galite užpildyti savarankiškai, kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą arba kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą ar gyvenamąją vietą ir pasinaudoti pirmine teisine pagalba. Pirminės teisinės pagalbos kontaktinius duomenis galite rasti:

https://vgtpt.lrv.lt/uploads/vgtpt/documents/files/BENDRAS%20PTP%20specialistu%20sarasas%202021-06-11.pdf

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01