VGTPT KVIEČIA MEDIATORIUS, NORINČIUS TEIKTI MEDIACIJOS PASLAUGĄ, ĮSIRAŠYTI Į MEDIATORIŲ SĄRAŠUS

Data

2019 01 17

Įvertinimas
1
mediator.JPG

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba vykdo asmenų, kurie nori būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir teikti mediacijos paslaugą, registravimą.

 

Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti:

• prašymą įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir jame nurodo savo vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis, specializaciją (specializacijas), veiklos teritoriją (teritorijas);

• dokumentus, įrodančius, kad jis turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą; yra išklausęs ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos; išlaikęs mediatorių kvalifikacinį egzaminą;

• gyvenimo aprašymą;

• savo pasirašytą patvirtinimą, kad jis atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimą.

• duomenis, patvirtinančius valstybinės rinkliavos už  įrašymą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą sumokėjimą (išskyrus teisėjus) (įmokos kodas – 5710 Valstybinės rinkliavos už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą).

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimas, išklausyti ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos ir išlaikyti mediatoriaus egzaminą, netaikomas teisėjams, turintiems trejų metų teisėjo darbo patirtį ir išklausiusiems ne trumpesnius kaip 16 akademinių valandų įvadinius mokymus mediacijos tema, ir socialinių mokslų daktaro laipsnį turintiems asmenims, kurie per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą vedė mokymus mediacijos tema, kurių bendra trukmė ne mažiau kaip 100 akademinių valandų. Minėti reikalavimai netaikomi ir asmenims, kuriems pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus tos valstybės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę teikti mediacijos paslaugas.

Laikyti mediatorių kvalifikacinio egzamino taip pat nereikia advokatams, antstoliams ir notarams, turintiems trejų metų atitinkamai advokato, antstolio arba notaro darbo patirtį.

 

Pažymėtina ir tai, kad Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka įrašyti į Teismo mediatorių sąrašą teismo mediatoriai bei asmenys, kurie mediacijos paslaugas teikia Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, bus įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Tačiau, tiek teismo mediatoriai, tiek asmenys teikiantys mediacijos paslaugas per vienus metus nuo Mediacijos įstatymo įsigaliojimo dienos turi užtikrinti savo atitiktį Mediacijos įstatymo reikalavimams, taikomiems siekiantiems būti įrašytiems į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą asmenims, ir pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tai patvirtinančius dokumentus. Pasibaigus Mediacijos įstatymo nustatytam terminui, Mediacijos įstatymo reikalavimų neatitinkantys mediacijos paslaugas teikiantys asmenys bus išbraukti iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo.

 

Prašymus įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir kitus dokumentus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmenys gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas bei savo pasirašytas patvirtinimas, kad atitinkate nepriekaištingos reputacijos reikalavimus turi būti pasirašyti elektroniniu parašu) arba kreipdamiesi tiesiogiai į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

 

Išsamesnės informacijos apie dokumentų teikimą ir kitais klausimais galite kreiptis į Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Stundžią telefonu 8 700 00176. Taip pat galite rašyti el. paštu g.stundzia@vgtpt.lt.