Asmenims, norintiems gauti teisinę pagalbą

Kam teikiama?

Turto ir pajamų lygio nustatymas
 
Jei Jūsų (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių ir esate Lietuvos Respublikos pilietis arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje, turite teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

Tačiau tarnyba gali nepatenkinti prašymo, jei:

•  Jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
•  atstovavimas byloje yra neperspektyvus;
•  kreipiatės dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau nepatyrėte turtinės žalos;
• prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl Jūsų ūkinės komercinės veiklos ar dėl Jūsų savarankiškos profesinės veiklos;
•  Jūs galite gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
•  kreipiatės ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
• reikalavimas, dėl kurio kreipiatės antrinės teisinės pagalbos, Jums buvo perleistas siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
•  piktnaudžiaujate valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;
•  nesutinkate apmokėti nustatytos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies;
•  iš esmės išnagrinėjusi reikalavimą tarnyba nustato, kad galimos antrinės teisinės pagalbos išlaidos viršytų Jūsų turtinių reikalavimų (turtinių interesų) dydį;
• Jums buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau iki nurodyto termino neapmokėjote nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies;
•  tarnyba nustato, kad Jūs pats savarankiškai be advokato pagalbos galite įgyvendinti arba apginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus;
•  per tarnybos nustatytą terminą nepateikėte dokumentų, privalomų antrinei teisinei pagalbai gauti;
•  ginčas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo spręstas šio įstatymo nustatyta tvarka taikinamojo tarpininkavimo būdu ir ginčo šalys sudarė taikos sutartį, tačiau Jūs nesutikote ją pateikti tvirtinti teismui.
 
Neatsižvelgiant į asmens (šeimos) turtą ir pajamas antrinė teisinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, teisėtai Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėje gyvenantiems asmenims:


1. kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį:

• dėl veikų, kuriomis įtariamas ar kaltinamas nepilnametis;

• neregiams, kurtiesiems, nebyliams ir kitiems asmenims dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintiems pasinaudoti savo teise į gynybą;

• nemokantiems proceso kalbos asmenims;

• kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją;

• dėl nusikaltimų, už kuriuos gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki gyvos galvos;

• nagrinėjant bylą kaltinamajam nedalyvaujant;

• kai įtariamasis ar kaltinamasis yra suimtas;

• kai sprendžiama dėl asmens išdavimo (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį;

• teisme pagreitinto proceso tvarka;

• kitais atvejais, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta, kad įstatymų nustatytais atvejais gynėjo dalyvavimas yra privalomas.

Pastaba: šiame punkte nustatytu pagrindu paskirtos antrinės teisinės pagalbos išlaidos dėl būtino gynėjo dalyvavimo išieškomos iš kaltinamojo į valstybės biudžetą Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jo turtinę padėtį.

 

2. nukentėjusiems nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, taip pat kai nusikalstama veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą nukentėjusiajam dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat nukentėjusiesiems dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;

3. asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

4. asmenims, išlaikomiems stacionariose socialinės globos įstaigose;

5. asmenims, pripažintiems nedarbingais arba sunkiai neįgaliais arba sulaukusiais senatvės pensijos amžiaus, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjams (rūpintojams), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;

6. asmenims, pateikusiems įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių jie gali laisvai disponuoti tik dalimi savo turto ir pajamų, kuri neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;

7. asmenims, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą (toliau – Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas), taip pat asmenims, kuriems taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą (toliau – Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas), ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;

8. skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;

9. nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;

10. nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais jie kreipiasi į teismą savarankiškai dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus tuos, kurie sudarę santuoką ar teismo pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais);

11. nepilnamečiams vaikams, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro motyvuotu nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas;

12. asmenims, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, taip pat neveiksniais pripažintiems asmenims bylose dėl globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu;

13. asmenims bylose dėl gimimo registravimo;

14. asmenims bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

15. vaiko tėvams, dėl kurių valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas, taip pat vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą, kai teismas nagrinėja bylą dėl leidimo paimti iš jų vaiką;

16. įvaikintojui (įvaikintojams) ar vaiko globėjui (rūpintojui), kompetentingai valstybės institucijai pateikusiam prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turinčiam šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu (įtėviais) ar vaiko globėju (rūpintoju), arba įvaikintojui (įvaikintojams) ar vaiko globėjui (rūpintojui), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėja teismas;

17. asmenims, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nustatyta tvarka pripažintiems pranešėjais, ar jų šeimos nariams bylose, susijusiose su šių asmenų interesų apsauga pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą;

18. kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

 

 

 1. Prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos galite užpildyti elektroniniu būdu Teisinės pagalbos paslaugų irnformacinėje sistemoje TEISIS. Instrukcijas kaip pateikti prašymą rasite čia.
 2. Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar jos teritorinius skyrius reikės pateikti:
 • Užpildytą prašymą (word formatu) suteikti antrinę teisinę pagalbą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
 • Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).

Prašymas ir asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai taip pat gali būti pateikiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu turite elektroninį parašą.

Jei tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę pajamų ir turto
deklaraciją (word formatu)  antrinei teisinei pagalbai gauti.

Jei Jūs priklausote vienai iš toliau išvardintų grupių, kurioms antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, be prašymo ir asmens dokumento Jums papildomai reikės pateikti:

 

Asmenys

Turi pateikti papildomus dokumentus

Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo  bylose

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimą ar teismo nutartį, kuriais asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendis.

Asmenys, kuriems paskirta socialinė pašalpa

Asmens deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės vykdomosios institucijos arba, kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomosios institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmeniui yra paskirta socialinė pašalpa.

Asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose

Stacionarios globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra valstybės išlaikomas stacionarioje globos įstaigoje.

Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis (pripažinti  nedarbingais) arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems  nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų  globėjai (rūpintojai), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio  (rūpintinio) teisėms ginti

Neįgaliojo pažymėjimas, patvirtinantis nustatytą asmens neįgalumo lygį, darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį, o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentas, patvirtinantis, kad jie yra paskirti globėjais.

Asmenys, kurie dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo  turtu ir lėšomis

Turto arešto aktą ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis, ir deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti.

Asmenys, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir  gydymo,priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo  klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos  priežiūros įstatymą, taip pat asmenys, kuriems taikomas būtinasis  hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas pagal Lietuvos  Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės  įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama  teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir  interesams atstovauti

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmeniui taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas ar kad asmeniui taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, arba sveikatos priežiūros įstaigos pranešimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo.

Skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio  gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena

Dokumentai, patvirtinantys varžytynių, kuriose parduodamas skolininko paskutinis gyvenamasis būstas, paskelbimą.

Nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas,  tėvai (atstovai pagal įstatymą)

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl šeimos, kurioje auga nepilnamečiai vaikai, iškeldinimo.

Nepilnamečiai vaikai, kai savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo  teisių gynimo

Dokumentai, patvirtinantys šių asmenų amžių.

Nepilnamečiai vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų žmogaus  sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir  neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose  bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro motyvuotu  nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgaliotojo  atstovo dalyvavimas būtinas

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai.

Asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje  srityje bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam  tikroje srityje, taip pat neveiksniais pripažinti asmenys bylose dėl  globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas  neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir neveiksniu tam  tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai  veiksniu

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir jo globos, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, arba Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas teismo pranešimas.

Asmenys bylose dėl gimimo registravimo

Civilinės metrikacijos įstaigos išvadą dėl atsisakymo registruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą.

Asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo  pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio  vaikų  grobimo civilinių aspektų

Dokumentą, patvirtinantį, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija.

Vaiko tėvai, dėl kurių valdžios apribojimo ar jo panaikinimo  sprendžia teismas (įsigalioja nuo 2018-01-01)

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl tėvų valdžios apribojimo ar jo panaikinimo, arba  valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo22 straipsnio 3 dalyje nurodytas teismo pranešimas

Įvaikintojas (įvaikintojai) ar vaiko globėjas (rūpintojas),  kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl  įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turintis šios  institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu (įtėviais) ar  vaiko globėju (rūpintoju), arba įvaikintojas (įvaikintojai) ar vaiko  globėjas (rūpintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės  globos (rūpybos) nagrinėja teismas (įsigalioja nuo 2018-01-01)

Kompetentingos valstybės institucijos patvirtinimas dėl tinkamumo įvaikinti ar būti nuolatiniu globėju (rūpintoju), teismo, nagrinėjančio bylą dėl įvaikinimo ar bylą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos), pranešimas apie pradėtą bylos procesą ir (ar) kiti dokumentai, patvirtinantys pradėtą procesą dėl vaiko įvaikinimo ar vaiko nuolatinės globos (rūpybos)

Kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse  numatytais atvejais.

Dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 • Antrinę teisinę pagalbą teikiantį advokatą parenka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius iš advokatų, su kuriais yra sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, sąrašų.
 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius, priimdami sprendimą dėl advokato parinkimo, atsižvelgia į pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato paskyrimo, pareiškėjo gyvenamąją vietą, advokato darbo vietą, advokato darbo krūvį ir į kitas antrinės teisinės pagalbos teikimui reikšmingas aplinkybes.
 • Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris nėra įtrauktas į advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašus, jis kartu su prašymu dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi pateikti ir rašytinį pasirinkto advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius, išnagrinėjusi visus pateiktus dokumentus, sudaro sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo su nurodytu advokatu ir priima sprendimą dėl šio advokato paskyrimo. Jeigu sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje su pareiškėjo pasirinktu advokatu nesudaroma, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius parenka advokatą iš advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašų.

Prašymo formos siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių pildymo tvarka (Reglamento VI priedas) 
 
Šią prašymo formą pildo asmuo, kuris siekia, kad būtų pripažintas, paskelbtas vykdytinu arba vykdytinas Lietuvos Respublikos teismo priimtas sprendimas dėl išlaikymo prievolių kitoje ES valstybėje narėje.

Kalba. Informacija apie tai, kokia kalba turi būti pildoma prašymo forma yra pateikta Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapyje. Siedami tai sužinoti, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį: https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-lt.do
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009): https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-lt.do?clang=lt
 3. Atsivertusio puslapio dešinėje pusėje paspausti Valstybės narės vėliavėlę;
 4. Atsivertusiame puslapyje surasti nuorodą Priimtinos kalbos;

Prašymo forma turi būti pildoma tokia kalba, kokia valstybė narė nurodė kaip priimtiną dokumentų vertimo kalbą.

Prašymo pildymas. Atkreipkite dėmesį, kad Jūs turite užpildyti tik šios prašymo formos B dalį (prašymo formos A dalį pildo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius arba Teisinės pagalbos tarnyba). 

       Siekdami užpildyti prašymą, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį (pagal aukščiau pateiktą nuorodą);
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009);
 3. Atsivertusio puslapio kairėje pusėje paspausti nuorodą Blankai (1 – 9);
 4. Atverstame puslapyje pasirinkti atitinkamą ES valstybę narę, kuriai bus siunčiami dokumentai ir paspausti paieškos mygtuką;
 5. Pasirinkti Prašymo forma siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių;
 6. Užpildyti prašymo formą naudojant tos valstybės kalbą, į kurią bus siunčiamas prašymas ir kuri nurodyta kaip tos valstybės priimtina dokumentų vertimo kalba;
 7. Užpildę prašymo formą, jos apačioje spausti blanko vertimo mygtuką. Paspaudus jį, programa automatiškai pakeičia prašyme esančią informaciją (išskyrus Jūsų nurodytus duomenis) į tos valstybės kalbą, kuriai šis prašymas bus siunčiamas.

Atlikę visus anksčiau nurodytus veiksmus, prašymą galite išsaugoti, atspausdinti ir pasirašyti.
 

Pagalba pildant prašymo formą. Teisinės pagalbos tarnyba ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius suteikia konsultacijas, susijusias su Reglamento nuostatų taikymu ir išlaikymo išmokų išieškojimu iš kitose ES valstybėse narėse gyvenančių skolininkų, ir prašymų pildymu. 
        
         Dėl tokios pagalbos suteikimo Jūs galite kreiptis į:

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą,  tel. 8 700 00 190, el. p. [email protected]
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, adresu Vasario 16 – osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, tel. 8 (443) 26659, faks. 8 (443) 27341, el. paštas [email protected]

Apačioje esančioje nuorodoje pateikiamas Reglamento VI priedo užpildyto prašymo pavyzdys pagal tokią bylos situaciją:

Pareiškėja Vardenė Pavardenė turi 2 nepilnamečius vaikus - dukterį A. P. ir sūnų B. P., kurie gimė 2005-04-01. Mama su vaikais gyvena Lietuvoje, o Vardenės Pavardenės buvęs sutuoktinis ir vaikų tėvas Vardenis Pavardenis gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje. Vardenis Pavardenis geranoriškai nemoka išlaikymo savo vaikams, nors jis buvo įpareigotas tai padaryti Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu 2010-02-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 111. Vadovaujantis Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu Vardenis Pavardenis privalo mokėti savo vaikams po 400 Lt išlaikymą kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikai sulauks pilnametystės. Vardenė Pavardenė siekia, kad toks teismo sprendimas būtų pripažintas ir vykdomas Jungtinėje Karalystėje. 

Prašymo formos, siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių, pildymo pavyzdys

Prašymo formos siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių pildymo tvarka (Reglamento VII priedas)  

       Šią prašymo formą pildo asmuo, kuris siekia:

 1. teismo sprendimo dėl išlaikymo prievolių priėmimo kitoje ES valstybėje narėje, arba
 2. kitoje ES valstybėje narėje priimto teismo sprendimo dėl išlaikymo prievolių pakeitimo.

Kalba. Informacija apie tai, kokia kalba turi būti pildoma prašymo forma yra pateikta Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapyje. Siekdami tai sužinoti, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_lt.htm
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009);
 3. Atsivertusio puslapio kairėje pusėje paspausti nuorodą Valstybių narių pranešimai;
 4. Atverstame puslapyje pasirinkti atitinkamą ES valstybę narę, kuriai bus siunčiami dokumentai ir paspausti paieškos mygtuką;
 5. Atsivertusiame puslapyje paspausti nuorodą Priimtinos kalbos;

Prašymo forma turi būti pildoma tokia kalba, kokią valstybė narė nurodė kaip priimtiną dokumentų vertimo kalbą.
 

Prašymo pildymas. Atkreipiame dėmesį, kad Jūs turite užpildyti tik šios prašymo formos B dalį (prašymo formos A dalį pildo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius arba Teisinės pagalbos tarnyba). 

       Siekdami užpildyti prašymą, Jūs turite:

 1. Įeiti į Europos teisminio atlaso civilinėse bylose tinklalapį (pagal aukščiau pateiktą nuorodą);
 2. Paspausti nuorodą Išlaikymo prievolės (Reglamentas 4/2009);
 3. Atsivertusio puslapio kairėje pusėje paspausti nuorodą Blankai (1 – 9);
 4. Atverstame puslapyje pasirinkti atitinkamą ES valstybę narę, kuriai bus siunčiami dokumentai ir paspausti paieškos mygtuką;
 5. Pasirinkti Prašymo forma siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių;
 6. Užpildyti prašymo formą naudodami tos valstybės kalbą, į kurią bus siunčiamas prašymas ir kuri yra nurodyta kaip tos valstybės priimtina dokumentų vertimo kalba;
 7. Užpildę prašymo formą, jos apačioje spausti blanko vertimo mygtuką. Paspaudus jį, programa automatiškai pakeičia prašyme esančią informaciją (išskyrus Jūsų nurodytus duomenis) į tos valstybės kalbą, kuriai šis prašymas bus siunčiamas.

Atlikę visus anksčiau nurodytus veiksmus, prašymą galima išsaugoti, atspausdinti ir pasirašyti.
 

Pagalba pildant prašymo formą. Teisinės pagalbos tarnyba ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius suteikia konsultacijas, susijusias su Reglamento nuostatų taikymu ir išlaikymo išmokų išieškojimu iš kitose ES valstybėse narėse gyvenančių skolininkų, ir prašymų pildymu. 

             Dėl tokios pagalbos suteikimo Jūs galite kreiptis į:

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą,  tel. 8 700 00 190, el. p. [email protected]
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, adresu Vasario 16 – osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai, tel. 8 (443) 26659, faks. 8 (443) 27341, el. paštas [email protected]

Apačioje esančioje nuorodoje pateikiamas Reglamento VII priedo užpildyto prašymo pavyzdys pagal tokią bylos situaciją:
Pareiškėja Vardenė Pavardenė turi nepilnametę dukterį Vardenytę Pavardenytę, kuri kartu su mama gyvena Vilniuje, o Vardenytės Pavardenytės tėvas Vardenis Pavardenis gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje. Vardenė Pavardenė siekia Jungtinėje Karalystėje teismine tvarka prisiteisti išlaikymą savo nepilnametei dukrai iš jos tėvo. Vardenis Pavardenis nepripažįsta savęs Vardenytės Pavardenytės tėvu ir jo tėvystės nepilnametės dukters atžvilgiu nėra nustatyta.   

Prašymo formos siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių, pildymo pavyzdys   

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-28