Psichologų dažniausiai užduodami klausimai dėl nepilnamečių apklausų

Teisingumo ministerija ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sulaukia psichologų, norinčių padėti apklausti vaikus baudžiamajame procese, įvairių praktinių klausimų. Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

 • Kokie teisės aktai reguliuoja psichologo dalyvavimą baudžiamosiose bylose?

Dalyvavimo bylose pagrindas: Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 186, 188, 272, 280 ir 283 str.

 • Kas ir kokiu pagrindu sudaro ir administruoja psichologų, sutikusių dalyvauti apklausiant nepilnamečius baudžiamosiose bylose, sąrašą?

Sąrašą sudaro ir administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

Sąrašo sudarymo ir administravimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 338 „Dėl Psichologų, pageidaujančių padėti apklausti asmenis baudžiamajame procese, sąrašo administravimo ir apmokėjimo psichologams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Kur galima susipažinti su psichologų sąrašu?

Su sąrašu galima susipažinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje http://vgtpt.lrv.lt/lt/ .

 • Kam ir kokius dokumentus reikia pateikti, kad būtų galima įsirašyti į sąrašus psichologų, sutinkančių dalyvauti nepilnamečių apklausose baudžiamosiose bylose?

Dokumentus reikia pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai.

Reikia pateikti tokius dokumentus, kurie patvirtintų jog psichologas yra įgijęs psichologijos studijų krypties bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsnius arba turi lygiavertę kvalifikaciją.

Papildomai reikia pateikti vieną iš šių dokumentų:

 • Dokumentą patvirtinantį, kad psichologas turi psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Dokumentą patvirtinantį, kad psichologas per paskutinius 3 metus iki prašymo įrašyti į sąrašą  pateikimo dienos yra dalyvavęs ne mažiau kaip 5 vaikų ar kitų spec. apsaugos reikalingų asmenų apklausose baudžiamajame procese;
 • Dokumentą patvirtinantį, kad psichologas yra išklausęs įvadinius mokymus arba kitus lygiaverčius mokymus.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą gauti informaciją, ar pageidaujantis įsirašyti į sąrašą psichologas nėra pripažintas kaltu už veikas, dėl kurių nustatyti darbo apribojimai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

 • Kas organizuoja psichologų įvadinius ir kvalifikacijos kėlimo mokymus?

Mokymus organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija – Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr.V-556 „Dėl nepilnamečių ar kitus specialių apsaugos poreikių turinčius asmenis baudžiamajame procese padedantiems apklausti psichologams skirtų įvadinių mokymų neformalaus mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

 • Kur kreiptis pageidaujant dalyvauti organizuojamuose įvadiniuose psichologų mokymuose?

Pageidaujantys dalyvauti įvadiniuose mokymuose turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Tarnyba, patikrinusi psichologo atitikimą nustatytiems reikalavimams, perduoda psichologo, pageidaujančio išklausyti mokymus, duomenis mokymus organizuojančiai įstaigai – Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 • Ar yra nustatyti kokie nors papildomi reikalavimai dalyvauti įvadiniuose mokymuose?

Psichologas, pageidaujantis dalyvauti įvadiniuose mokymuose, turi pasirašyti pasižadėjimą, kuriame numatyta, kad yra įsipareigojama įsirašyti į Sąrašą iš karto baigus mokymus ir ne mažiau kaip vienerius metus dalyvauti pagal iškvietimus baudžiamųjų bylų apklausose, išskyrus objektyvias, pateisinamas negalėjimo dalyvauti apklausoje priežastis.

Nevykdantis  šio pasižadėjimo psichologas turės kompensuoti kursų kainą ir jų organizavimo išlaidas.

 • Kas ir kaip vertina išklausytų mokymų lygiavertiškumą?

Reikia kreiptis į  Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Mokymų lygiavertiškumui įvertinti reikia pateikti: pažymėjimą/diplomą apie išklausytus kursus; išklausytų mokymų aprašą (jame turi būti nurodyta mokymų trukmė; mokymų temos; kursų organizatorius, lektoriai, jų kvalifikacija); mokymų programą arba jos aprašą tekstu; mokymų metu gautą įvertinimą (jeigu toks buvo).

Už ką ir kokio dydžio užmokestis mokamas psichologui?

Apmokėjimas psichologui vykdomas už jo sugaištą faktinį darbo laiką. Psichologui apmokama užlaiką skirtą pasiruošti apklausai, laiką skirtą dalyvauti apklausoje, laiką skirtą kelionei į apklausos vietą ir atgal.

Psichologui apmokama:

 • Darbo dieną darbo valandomis:  1 val.- 1 UBD (18 Eur)
 • Švenčių, ne darbo dienomis ar ne darbo valandomis:  1 val. – 1,5 UBD (27 Eur)

Užmokesčio dydis numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 9 d. nutarime Nr. 338 „Dėl Psichologų, pageidaujančių padėti apklausti asmenis baudžiamajame procese, sąrašo administravimo ir apmokėjimo psichologams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Kiek laiko psichologas gali skiri pasiruošti apklausai?

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018-06-25 įsakymu Nr. 5-V-587 „Dėl apmokėjimo psichologams policijos įstaigoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta apmokėjimo už apklausas vykdytas policijos įstaigose tvarka. Ją galima rasti adresu: http://vgtpt.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintas-mokejimo-psichologams-ikiteisminiuose-tyrimuose-atliekamuose-policijos-istaigose-tvarkos-aprasas

Pažymėtina, kad kiekvienas ikiteisminis tyrimas dėl savo sudėtingumo, informacijos gausos, reikiamos informacijos gavimo ir pan. yra skirtingas, todėl, priklausomai nuo apklausos sudėtingumo,  apklausos pasiruošimui galima bus skirti nuo 1 val. iki 3 val.

 • Kaip bus apskaičiuojamas kelionei į apklausos vietą ir atgal skirtas laikas?

Psichologo kelionės į apklausos vietą ir atgal laikas apskaičiuojamas vadovaujantis Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1R-253 „Dėl kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Kiek ir kokių mokesčių turės mokėti psichologas?

Tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra galimybės, nes tai priklauso nuo konkrečios situacijos ir psichologo uždirbamų pajamų. Taip pat ir nuo to, ar jis užsiima tik individualia veikla ar papildomai dirba pagal darbo sutartį.

Kokie mokesčiai mokami pagal individualią veiklą, pateikiama šioje VMI nuorodoje  https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla

Pateikiami preliminarūs paskaičiavimai, jeigu asmuo gauna tik individualios veiklos pajamas:

Jeigu individualios veiklos pajamos yra  20000 Eur.

Minusuojami 6000 Eur leidžiami atskaitymai.

Apmokestinamos pajamos: 14000 Eur

Pajamų mokestis 5 proc.: 700 Eur

Privalomojo sveikatos draudimo mokestis 9 proc. skaičiuojamas nuo pusės individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų: 630 Eur.

Valstybinio socialinio draudimo mokestis 28,9 proc. skaičiuojamas nuo pusės individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų: 2023 Eur.

Į rankas, atskaičius mokesčius gaunamas: 16 647 Eur.

Nuo 13 Eur „į rankas“ gaunama 10,82 Eur.

 • Kokios papildomos išlaidos yra kompensuojamos psichologui ir kokia tvarka kompensuojamos?

Kompensuojamos tokios išlaidos:

1. Kelionės į apklausos vietą, kitoje nei nuolatinė darbo vieta vietovėje, ir atgal į nuolatinę darbo vietą, išlaidos: 

I. Automobiliu: visų rūšių transporto priemonėmis:

 • už sunaudotus degalus (apskaičiuojama pagal degalų sunaudojimo normą, nuvažiuotus kilometrus, degalų kainą);
 • automobilio stovėjimo ir saugojimo aikštelėse išlaidos.

II. Viešuoju transportu: visų rūšių tarpmiestiniu ir vietiniu (miesto) transportu, išskyrus taksi.

2. Vietinės rinkliavos išlaidos.

3. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos (jei užtrunkama daugiau nei 1 d.).

4. Dienpinigiai (jei užtrunkama daugiau nei 1 d.).

Papildomų išlaidų kompensavimą reguliuoja:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 524 „Dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

 • Kas mokės psichologui užmokestį ir kompensuos jo patirtas išlaidas?

Už ikiteisminio tyrimo metu dalyvautose apklausose pas ikiteisminio tyrimo teisėją, komisariate užmokestį mokės ir kompensuos patirtas išlaidas įstaiga, atliekanti ikiteisminį tyrimą. Tai gali būti: policijos komisariatas, kita ikiteisminio tyrimo įstaiga (pvz., Specialiųjų tyrimų tarnyba) ir kiti.

Už dalyvavimą apklausose bylos nagrinėjimo teisme (Dėmesio!!! ne pas ikiteisminio tyrimo teisėją ikiteisminio tyrimo metu) metu moka teismas, kuris nagrinėja bylą.

Svarbu!!! Kai psichologas pakviečiamas dalyvauti apklausose, pakvietimo metu rekomenduojame psichologams paprašyti iš kviečiančiojo asmens šios informacijos: kas organizuoja apklausą, kas apmokės už dalyvavimą apklausoje, kokiam asmeniui pateikti dokumentus prašant apmokėjimo.

 

 • Kokius dokumentus pateikti, kad būtų kompensuotos papildomos išlaidos ir išmokamas užmokestis?

Psichologas, dalyvavęs policijos įstaigoje asmens apklausoje ar kitame procesiniame veiksme, turės pateikti:

 1. Nustatytos formos užpildytą Prašymą, kurį pasirašys ikiteisminį tyrimą atliekantis pareigūnas, patvirtindamas psichologo laiką, skirtą pasiruošti apklausai ir dalyvavimo apklausoje laiką (arba kitame procesiniame veiksme);
 2. Individualios veiklos pažymos kopiją. Pastaba!!! Pažyma turi būti gauta prieš numatytą dalyvavimą apklausoje.
 3. Sąskaitą už suteiktas paslaugas.
 4. Transporto išlaidas patvirtinantys dokumentai, kai:

4.1.vykstama automobiliu į kitą vietovę:

  1. 1.pateikiamas degalų įsigijimo kvitas;
   1. Pateikiami transporto priemonės gamintojo transporto techninės specifikacijos duomenys (automobilio techninės specifikacijos knygelės kopija arba transporto priemonės oficialių platintojų išduota pažyma), parodantys atitinkamo automobilio degalų sunaudojimo normą 100 km litrais.
  2. kai vykstama tarpmiestiniu ar miesto transportu – pateikiami kelionės bilietai.

  

Kiekviename apskrities vyriausiame policijos komisariate (AVPK) bus paskirtas atsakingas asmuo, kuris sutikrins pateiktus dokumentus ir perduos apmokėjimui.

Prašymo formas bus galima rasti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto svetainėje http://vgtpt.lrv.lt/lt/

Sprendimas išmokėti užmokestį ir kompensuoti papildomas išlaidas bus priimtas per 5 darbo dienas, nuo Prašymo pateikimo dienos. Apskaičiuotas užmokestis ir išlaidų kompensacija pervedama į psichologo sąskaitą per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

 • Kas ir kaip kviečia psichologą dalyvauti nepilnamečio apklausoje baudžiamosiose bylose?

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas pasirinks psichologo, esančio Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sudarytame sąraše, kandidatūrą. Jis susisieks su juo telefonu ir paklaus, ar jis turi galimybę sudalyvauti planuojamoje nepilnamečio apklausoje.

Pakvietimo metu bus nurodyta, kokią dieną, kokią valandą, kokioje institucijoje, pas kokį pareigūną vyks nepilnamečio apklausa.

Jeigu psichologui reikia rašytinio ikiteisminio tyrimo pareigūno kvietimo dalyvauti apklausoje, apie tai psichologas turėtų informuoti ikiteisminio tyrimo pareigūną telefonu, kuris atsiųs kvietimą el. paštu.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas gali paprašyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskirto koordinatoriaus padėti surasti sutinkantį dalyvauti apklausoje psichologą. Tuomet psichologui gali skambinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskirtas koordinatorius. Koordinatorius, gavęs psichologo sutikimą, perduos šiuos duomenis ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teisėjui, kuris pateikė prašymą padėti surasti psichologą.

Psichologas gali reikalauti iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuroro ar teismo, kad jam būtų išduotas dokumentas, patvirtinantis jo dalyvavimą nepilnamečio apklausoje.

Svarbu!!! Kai psichologas pakviečiamas dalyvauti apklausose, pakvietimo metu rekomenduojame psichologams paprašyti iš kviečiančiojo asmens šios informacijos: kas organizuoja apklausą, kas apmokės už dalyvavimą apklausoje, kokiam asmeniui pateikti dokumentus prašant apmokėjimo.

 • Kas yra objektyvios pateisinamos priežastys atsisakymui dalyvauti apklausoje?

Liga, atostogos, dalyvavimas kitoje apklausoje, negalėjimas išvykti iš pagrindinės darbovietės ir kt.

 • Ar gali pats psichologas nurodyti, kada ir kokiu laiku jis gali dalyvauti apklausose?

Taip, gali. Psichologas turi užpildyti anketą, kurioje nurodo kada ir kokiu laiku jis gali dalyvauti apklausose. Šie duomenys bus nurodyti sudarytame psichologų sąraše.

 • Pagal kokią darbo ar kitą sutartį dirba psichologas?

Jokia sutartis nėra sudaroma.

Psichologas paslaugas teikia pagal individualios veiklos pažymą (išduodama Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos).

Ekonominės veiklos rūšis klasifikatoriuje (2 red.):  88.99 klasė – „kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla“.

Viskas apie IDV:

 https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla

Svarbu. Informuojame, kad psichologas apklausoje gali dalyvauti tuomet, kai yra išsisėmęs individualios veiklos pažymą.

 • Kas ir kaip vertins psichologų teikiamų paslaugų kokybę?

Psichologų paslaugų kokybę vertins ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas – asmuo, kuris organizuos vaiko apklausą. Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą psichologas turi padėti apklausti vaiką, atsižvelgdamas į jo socialinę ir psichologinę brandą. Psichologas prilyginamas specialistui baudžiamojo proceso prasme, o įstatymas jau dabar numato galimybę nušalinti specialistą paaiškėjus jo nekompetentingumui.

Policijoje iki 2019 m. sausio 1 d.  bus renkami duomenys apie psichologo pasitelkimo, dalyvavimo apklausose problematiką, tame tarpe ir kokybę. Įvertinus pusmečio rezultatus bus nustatomos reikalingos procedūros.

 • Kada psichologas gali būti išbrauktas iš sąrašo?

Psichologas išbraukiamas iš sąrašo šiais atvejais:

 1. psichologui mirus;
 2. paaiškėjus, kad psichologas neatitinka jam keliamų kvalifikacinių reikalavimų;
 3. paties psichologo pageidavimu;
 4. iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo gaunamas rašytinis pranešimas, kad psichologas per šešių mėnesių laikotarpį nuo dalyvavimo paskutinėje apklausoje kviečiamas sistemingai (penkis ar daugiau kartų) be svarbių priežasčių nedalyvavo apklausose savo veiklos teritorijoje (-ose) ir iš psichologo nėra gauta informacijos apie tai, kad jis per šį laikotarpį būtų dalyvavęs bent vienoje asmenų apklausoje baudžiamajame procese;
 5. psichologas per trejus metus nuo jo įrašymo į sąrašą nedalyvavo nė vienuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose;
 6. psichologas, kuriam pasiūlyta kelti kvalifikaciją, per vienus metus nepateikia Tarnybai kvalifikacijos kėlimą patvirtinančio dokumento;
 7. dėl kvalifikaciją jau kėlusio psichologo per šešis mėnesius nuo dokumento, patvirtinančio kvalifikacijos kėlimą, gavimo dienos iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ir (ar) teismo pakartotinai gaunama trys ar daugiau pranešimų apie psichologo nekompetenciją;
 8. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo gaunamas rašytinis pranešimas, kad psichologas daugiau kaip tris mėnesius nuo dalyvavimo paskutinėje apklausoje nepasiekiamas pagal nurodytus kontaktinius duomenis.
 • Kas laukia psichologo, jeigu teisėsaugos pareigūnai bus nepatenkinti apklausos kokybe?

Tarnyba laikinai pašalina psichologo duomenis iš sąrašo, jeigu per vienų metų laikotarpį iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ir (ar) teismo gauna tris ar daugiau pranešimų apie psichologo nekompetenciją. Tokiu atveju psichologui siūloma kelti kvalifikaciją. Psichologas, išklausęs kvalifikacijos kėlimo mokymus, Tarnybai pateikia tai patvirtinantį dokumentą. Tarnyba, gavusi kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį dokumentą, per vieną darbo dieną paskelbia psichologo duomenis sąraše.

Kvalifikacijos kėlimo kursus organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija (jos įgaliota institucija- Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-04