Pagrindinė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Koordinavimo ir parinkimo skyriaus vedėjas

Irmantas Skauranskas

Kęstučio g. 21, LT-44320, Kaunas.

Tel. (8 700) 00179, el. p. [email protected]

 

Asmens duomenų tvarkymo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje tvarkos aprašas

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklės

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

 

Skundus dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-10-25