Karjeros galimybės

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia atranką Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. Dokumentai priimami per 14 darbo dienų (iki 2018-03-13) el. būdu (per VATIS Atrankos modulį). Daugiau informacijos ieškokite sekdami šią nuorodą: http://portalas.vtd.lt/lt/finansu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;35366.html
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia atranką Panevėžio skyriaus vedėjo (A lygio, 14 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. Dokumentai priimami per 14 darbo dienų (iki 2018-03-13) el. būdu (per VATIS Atrankos modulį). Daugiau informacijos ieškokite sekdami šią nuorodą: http://portalas.vtd.lt/lt/panevezio-skyriaus-vedejas-taikoma-strukturiniam-padaliniui-nesanciam-kitame-strukturiniame-padalinyje-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;35369.html

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką reglamentuoja Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Įstaiga organizuoja konkursą paskelbus „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.

Informuojame, kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti konkurse; Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją; kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Jeigu pretendentas neatitinka bendrųjų reikalavimų, nurodytų Valstybės tarnybos įstatyme, arba specialiųjų reikalavimų, jam per 5 darbo dienas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie tai, ar šis asmuo atitinka bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Išsamesnė informacija nurodyta Apraše.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-28